Personální složení oddělení státní administrativy (tzv. XIII. oddělení) ÚV KSČ

Oddělení státní administrativy Ústředního výboru Komunistické strany Československa - označované jako XIII. oddělení ÚV KSČ – jako hlavní převodní článek pro řízení mocenských orgánů bylo na základě návrhu Gustáva Husáka vytvořeno usnesením 183. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 4. září 1970.

Náplň jeho práce byla předběžně stanovena v těchto hlavních bodech:

  1. Podle zásad kádrové práce a schválené nomenklatury zabezpečuje stranickému orgánu všestranné poznatky o kádrech, jejich politickoideových i odborných kvalitách a schopnostech realizovat stranickou linii na daném stupni řízení. Za tím účelem zpracovává pro stranické orgány poznatky a vyjádření ke kádrovým návrhům, které předkládají resorty.
  2. Spolu se podílí na rozpracování usnesení stranických orgánů ÚV KSČ do konkrétních podmínek resortů. Zabezpečuje, aby stranická usnesení byla důsledně realizována. Organizuje kontrolu plnění usnesení a informuje orgány ÚV KSČ o problémech a nedostatcích, které při praktické realizaci vznikají. Usiluje o sladěný postup a koordinaci všech činností státních a stranických orgánů při realizaci linie ÚV KSČ. Za tím účelem organizuje informace pro stranické a služební funkcionáře resortů o usneseních a závěrech stranického orgánu.
  3. V duchu usnesení sjezdu a orgánů ÚV KSČ se spolupodílí na rozpracování koncepčních otázek branné, bezpečnostní a právní politiky. V této činnosti úzce spolupracuje s vedoucími stranickými a služebními pracovníky v resortech a opírá se o kvalifikovaný stranicko-odborný aktiv.
  4. Podílí se na přípravě a rozpracování návrhů a opatření při zabezpečování branné, bezpečnostní a právní politiky na všech úsecích politického, hospodářského a kulturního života země. Při této činnosti úzce spolupracuje s odděleními ÚV KSČ a byra ÚV KSČ.
  5. Zpracovává a vyhodnocuje připomínky a návrhy stranickým organizací a komunistů k problematice branné, bezpečnostní a právní politiky. Vyřizuje dopisy pracujících.
  6. Ve spolupráci s odděleními ÚV KSČ a byra ÚV KSČ navrhuje opatření k prohloubení výchovy členů strany v duchu branné, bezpečnostní a právní politiky. Iniciativně předkládá návrhy na využití hromadných sdělovacích prostředků pro brannou a bezpečnostní výchovu a ovlivňování právního vědomí obyvatelstva.
  7. Vzhledem k bohatým a prověřeným zkušenostem KSSS a ostatních komunistických stran socialistických zemí z oblasti branné, bezpečnostní a právní politiky předkládá návrhy na tvůrčí aplikaci získaných poznatků.
  8. Spolu se podílí na zpracovávání koncepce i konkrétních opatření k zabezpečení práce stranických orgánů ÚV KSČ v mimořádných podmínkách.
  9. S cílem maximální pomoci územním stranickým orgánům organizuje výměnu zkušeností z řídící práce a poskytuje metodickou a obsahovou pomoc při plnění úkolů.

V tomto směru vychází z principu jednotné strany a dbá na to, aby jednotlivé stupně stranického řízení nebyly nahrazovány a obcházeny.

Při zajišťování těchto úkolů mělo oddělení státní administrativy vycházet z faktu, že ÚV KSČ byl „vrcholným integrujícím činitelem vyjadřujícím celospolečenské zájmy“. Nemělo proto prosazovat pouze „resortní zájmy, ale s ohledem na aktuální potřeby politického a společenského vývoje“ vytvářet ÚV KSČ i jeho orgánům „objektivní podmínky k stranickému řízení armády, bezpečnosti a justice.“

Ve zhodnocení činnosti oddělení státní administrativy ÚV KSČ, zpracovaném na základě usnesení sekretariátu ÚV KSČ ze 4. dubna 1986, byla pod nánosem dobových ideologických floskulí činnost XIII. oddělení prezentována následovně:

Stálá pozornost byla věnována důslednému uplatňování a prohlubování vedoucí úlohy strany ve všech oblastech činnosti ČSLA, ministerstev vnitra, prokuratury, justice a Svazarmu… Zvyšující se úroveň a účinnost stranicko-politické práce se pozitivně odráží v celkové výslednosti dosahované ČSLA, složkami MV, prokuraturou, justicí, LM a v činnosti svazarmovské organizace při plnění jejich poslání. Zkvalitnila se bojová pohotovost a připravenost ČSLA, zvýšila politická vyspělost jejich příslušníků, dále prohloubila jednota armády a lidu. Upevnily se internacionální vztahy naší armády s armádami bratrských socialistických zemí, zejména se Sovětskou armádou.

Byla zkvalitněna ochrana socialistického společenského a státního zřízení, státních hranic, majetku v socialistickém a osobním vlastnictví, veřejného klidu a pořádku. V činnosti orgánů bezpečnosti, prokuratury a justice je dbáno na dodržování socialistické zákonnosti, zdokonalování ochrany důležitých zájmů a potřeb socialistické společnosti… Zlepšila se všestranná připravenost a zabezpečení Lidových milicí k plnění jejich úkolů. Zkvalitnila se politicko organizátorská práce územních štábu LM, velitelů jednotek, byly naplněny plánované početní stavy a došlo k výraznému organizačnímu upevnění Lidových milicí jako celku.

V činnosti orgánů a organizací Svazu pro spolupráci s armádou se zvýšila úroveň jejich ideově výchovného působení, vliv v oblasti branné výchovy obyvatelstva, zdokonalilo zabezpečení zájmové a branné sportovní činnosti.

Stav pracovníků oddělení státní administrativy ÚV KSČ k: