Veřejné zakázky

Profil zadavatele

S účinností novely č. 179/2010 Sb. zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) od 15. září 2010 existuje pro veřejné zadavatele nová povinnost dle § 38 odst. 3 zákona spočívající v uveřejnění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele, který byl uveřejněn v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému (www.isvzus.cz, dále jen „IS VZ US“) dle pravidel platných pro IS VZ US.
Profilem zadavatele se rozumí konkrétní internetová adresa atestovaného elektronického nástroje dle platných právních předpisů, který veřejný zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který musí splňovat specifické požadavky zákona.

Elektronické tržiště veřejné správy

Ústav pro studium totalitních režimů používá pro nákup komodit vymezených přílohou č. 1 usnesení vlády č. 451/2011 Sb., elektronické tržiště veřejné správy TENDERMARKET. Povinnost se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH, případně na nákup komodit v režimu zjednodušeného podlimitního řízení nebo na realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy, pokud byla rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči a hodnota takové zakázky nepřesáhne limit pro VZMR.