Glosář

ABSArchiv bezpečnostních složek
A ÚPNArchiv Ústavu pamäti naroda
a. č.archivní číslo
„Agenti chodci“,
„Agenti sabotéři“
Hranici překračovaly i osoby, které byly ve spojení se zpravodajskými službami demokratických států a plnily úlohu kurýrů, převaděčů, resp. vyvíjely odbojovou činnost. V žádném případě však nelze bez hodnověrných důkazů a srovnání různých druhů archivních dokumentů ztotožňovat kohokoli z usmrcených na hranici s touto skupinou jen na základě nekritického přebírání informací z dobových dokumentů. Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu kromě jiného v § 3 stanoví: Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.
arch. sv.archivní svazek
b.balík
bps.brigáda pohraniční stráže
CICCounter Intelligence Corps, tj. zpravodajská služba americké armády
ClonaBojová skupina v síle družstva a vyšší, která se používala na přehrazení směru pravděpodobného postupu „narušitele“ nebo na uzavření prostoru za účelem jeho zadržení. V clonách byli kromě příslušníků PS využíváni i dobrovolní Pomocníci pohraniční stráže, kteří se na takové nasazení dopředu cvičili.
Čára překrytíStanoviště pohraničníků, které obsazovali z pohraniční roty při překonání signální stěny nepovolanou osobou. Stanoviště bylo umístěno podél státní hranice mezi signální stěnou a hranicí, tak, aby osoba postupující od signální stěny na tuto čáru narazila. Aby byla čára překrytí obsazena rychle, byly mezi ní a pohraniční rotou a podél jejího průběhu budovány asfaltové komunikace.
č.číslo
č. j.číslo jednací
č. p.číslo popisné
ČSRČeskoslovenská republika
ČSSRČeskoslovenská socialistická republika
DDRdozorující důstojník roty
DD OPKdozorující důstojník Oddělení pasové kontroly
des.desátník
DZ drátěný zátaras
EDZelektrifikovaný drátěný zátaras
EZOHelektrické zařízení ochrany státních hranic
f.fond
FMVFederální ministerstvo vnitra
FSFinanční stráž
HPhraniční pásmo
HS PS OSHHlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
HS PVSHlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže
inv. j. inventární jednotka
KGBVýbor státní bezpečnosti (Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti)
k.karton
KHkontrolní hlídka
KPkontrolní pásmo/pás/pole; tři až čtyři metry široký uvláčený pruh půdy, na němž musel „narušitel“ zanechat stopu
KS MVKrajská správa ministerstva vnitra
KV StBKrajské velitelství Státní bezpečnosti
l.list
MDministerstvo dopravy
MI5Military Intelligence, Section 5, tj. britská zpravodajská služba
mjr.major
mlstržm.mladší strážmistr
MNBministr národní bezpečnosti
MNOministerstvo národní obrany
MNV městský národní výbor
MV ministerstvo vnitra
NANárodní archiv
NDR Německá demokratická republika
Nástražné osvěcovadloZařízení, které mělo upozornit hlídku PS na pohyb ve střeženém prostoru. Zhruba ve výšce 20 cm nad zemí byl v terénu natažený tenký drát tak, aby nebyl vidět na první pohled. Pokud někdo o drát zavadil, uvedl do chodu mechanismus, který vystřelil do vzduchu světlici. Podle její barvy hlídky PS zjistily, kde k vystřelení světlice došlo.
N HS PS OSHnáčelník Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
NKVD Lidový komisariát vnitřních záležitostí (Narodnyj komissariat vnutrennych děl)
N MNB náměstek ministra národní bezpečnosti
NMVnáměstek ministra vnitra
N PVSnáčelník Pohraniční a Vnitřní stráže
npor. nadporučík
NŠ HS PS OSHnáčelník štábu Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
odst. odstavec
okr. okres
OPKoddělení pasové kontroly
OPSorgán preventivní služby; funkce OPS předcházela vzniku zpravodajské služby Pohraniční stráže. Obdobně jako např. příslušníci StB získávali OPS zprávy zejména z důvěrnických sítí, sbírali a vyhodnocovali informace jak z vnitrozemí, tak i z přilehlých zahraničních oblastí, informace pak využívali zejména k ostraze hranic.
OSN Organizace spojených národů
PB MNBpohraniční brigáda ministerstva národní bezpečnosti
písm. písmeno
pojítko mezi stanovišti PS bylo vybudováno stálé polní telefonní spojení. Hlídky byly vybaveny skládacími přenosnými mikrotelefony (pojítky), které mohly zapojit do telefonního vedení jednoduchými zástrčkami v prostorech střežení.
Princip notorietyv právním smyslu je to všeobecně známá skutečnost, kterou není zapotřebí dokazovat
prpsprapor Pohraniční stráže
př. č.přírůstkové číslo
PSPohraniční stráž
PS SNB Pohraniční stráž Sboru národní bezpečnosti
r. rok
rps. rota Pohraniční stráže
RSSrotní signální stěna
s. strana
Sb. sbírka
SDSicherheitsdienst, tj. nacistická zpravodajská služba
SH státní hranice
sign. signatura
Signální stěnaPlot z ostnatého drátu postavený ve vzdálenosti několika set metrů až několika kilometrů od hranic, vysoký zhruba tři metry; jeho účelem bylo zamezit nebo zpomalit přechod osob přes státní hranice. Jednotlivé ostnaté dráty byly zároveň slaboproudými vodiči, které při přerušení, uzemnění nebo při vzájemném dotyku podaly hlídce či pohraniční rotě signál, tzv. zkrat, a tím upozornily na pokus o překonání stěny.
Skrytá rozčleněná hlídka Hlídka zpravidla o dvou mužích, jejichž stanoviště bylo umístěno tak, aby bylo skryté, tzn. opak hlídky na pozorovací věži nebo u závory. Z taktických důvodů byla stanoviště jednotlivých členů hlídky oproti běžnému společnému střežení umístěna vzdálená od sebe.
SNB Sbor národní bezpečnosti
SNB útvar 9600krycí název pro velitelství PS
SOkAStátní okresní archiv
sp. zn.spisová značka
SPPNsměr pravděpodobného postupu narušitele
SRSlovenská republika
SRNSpolková republika Německo
SSSR Svaz sovětských socialistických republik
StB Státní bezpečnost
stržm.strážmistr
SUPsamostatně útočící pes
svob. svobodník
šstržm.štábní strážmistr
TNPTábor nucených prací
tr.trestní
ÚDV Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
ÚV KSČ Ústřední výbor komunistické strany Československa
Uzavření hranicespočívalo v zaujetí výhodné linie souběžné se státní hranicí hlídkami roty v takové hustotě, aby bylo zabezpečeno překrytí pozorovacích pásem a zásahů jednotlivých hlídek. Měla se vyloučit možnost proniknutí „narušitele“ za hranici. Uzavření hranice se vykonávalo v celé šířce úseku roty nebo v jeho časti.
VKRVojenská kontrarozvědka
VO StBVelitelství oddílu Státní bezpečnosti
voj. vojín
VPSvelitelství Pohraniční stráže
vrch. stržm.vrchní strážmistr
VÚA–VHA Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv
WOP Wojska ochrony pogranicza
zák.zákon
ZN HS PS OSHzástupce náčelníka Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
ZN PVSzástupce náčelníka Pohraniční a Vnitřní stráže
ZPzakázané pásmo
ZV OPKzástupce velitele OPK
ZVPzástupce velitele brigády/praporu/roty pro věci politické
ZVRzástupce velitele roty
ŽTZženijně-technické zabezpečení
3. Karlovarská bps3. Karlovarská brigáda pohraniční stráže
4. Znojemská bps4. Znojemská brigáda pohraniční stráže
5. Chebská bps5. Chebská brigáda pohraniční stráže
7. Sušická bps7. Sušická brigáda pohraniční stráže
9. Poběžovická bps9. Poběžovická brigáda pohraniční stráže
10. Volarská bps10. Volarská brigáda pohraniční stráže
11. Bratislavská bps11. Bratislavská brigáda pohraniční stráže
12. Plánská bps12. Plánská brigáda pohraniční stráže
15. Českobudějovická bps15. Českobudějovická brigáda pohraniční stráže