„Třídní“ justice 1948–1960

Koordinátor: Mgr. Jiří Urban (od jara 2011)

Projekt je koncipován jako badatelský, zaměřený na archivní výzkum primárních pramenů centrální i regionální provenience. Prioritou projektu „Třídní“ justice je definování postavení a role justice v zakladatelském období komunistického režimu v Československu v letech 1948−1952. Dalším úkolem je vymezení charakteristik tzv. třídní justice: co lze označit za jevy, které vycházejí z kořenů a tradic české právní historie, a co jsou věci importované do českého prostředí z cizích zdrojů (především tedy z německého nacismu a ruského bolševismu). Základním výstupem projektu by měly být dílčí odborné studie, které by definovaly roli soudců a prokurátorů v politicky motivovaných procesech a zasadily fungování soudů a prokuratur do dobového kontextu.

Základní okruhy výzkumu:

 • praktiky tzv. kabinetní justice
 • trestní pravomoc národních výborů
 • způsob řízení, rozhodování a distribuce kauz v justičním aparátu
 • personální obsazení justičního aparátu
 • vzdělávání a sociální původ soudců a prokurátorů

Primární výzkum:

 • archivní výzkum zaměřený na agendu náměstka ministerstva spravedlnosti JUDr. Karla Klose:
  • NA Praha, f. Ministerstvo spravedlnosti - Karel Klos (tzv. Klosův archiv)
 • archivní výzkum zaměřený na agendu ministerstva spravedlnosti pod vedením Alexeje Čepičky:
  • NA Praha, f. Alexej Čepička
 • archivní výzkum zaměřený na roli Právnické komise ÚV KSČ:
  • NA Praha, f. Právnická komise ÚV KSČ 1945–1955
 • archivní výzkum zaměřený na praktiky kabinetní justice:
  • NA Praha, f. Bezpečnostní komise ÚV KSČ
  • NA Praha, f. Branné a bezpečnostní oddělení ÚV KSČ
 • archivní výzkum zaměřený na spolupráci bezpečnostních složek s justicí:
  • ABS Praha, f. Velitelství Státní bezpečnosti ; f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945 ; f. Kabinet StB materiálů ; f. Sekretariát ministra vnitra I. díl 1948–1959
 • archivní výzkum zaměřený na postavení a roli krajských prokuratur na příkladu Krajské prokuratury v Hradci Králové:
  • SOA Zámrsk, f. Krajská prokuratura Hradec Králové 1949–1993
 • archivní výzkum zaměřený na působení a roli bezpečnostních trojek a pětek:
  • NA Praha, f. Branné a bezpečnostní oddělení ÚV KSČ
  • SOA Zámrsk, f. Krajský výbor KSČ Hradec Králové
  • SOkA Hradec Králové, f. Okresní výbor KSČ Hradec Králové
  • SOkA Jičín, f. Okresní výbor KSČ Nová Paka
  • SOkA Pardubice, f. Okresní výbor KSČ Přelouč
  • SOkA Trutnov, f. Okresní výbor KSČ Dvůr Králové nad Labem

Ilustrační fotografie: spolupráce prokurátorů se Státní bezpečností

Ilustrační fotografie: spolupráce prokurátorů se Státní bezpečností

Přípis dr. Cíchy z ministerstva spravedlnosti upozorňuje náměstka ministra národní bezpečnosti plk. Prchala na nedostatečnou spolupráci příslušníků StB s prokurátory na krajské a okresní úrovni. Dokument pochází z poloviny roku 1952, kdy se justiční aparát začal pomalu připravovat na ukončení činnosti mimořádných tribunálů v podobě státních soudů a k nim příslušejících státních prokuratur. Po 1. lednu 1953 převzaly agendu „protistátních“ činů soudy krajské coby prvoinstanční stolice. Politické vedení resortu spravedlnosti v čele s ministrem Raisem a náměstkem Klosem se vynasnažilo, aby ani po tomto datu mechanismus politických procesů nikde nevázl. Zdroj: ABS, f. 310

Výběrová bibliografie:

 • BOBEK, Michal – MOLEK, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.): Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2009.
 • BURSÍK, Tomáš – ŠIMÁNKOVÁ, Alena: Téma třídní justice v období 1948–1952. In Paměť a dějiny 1/2008, Struktury moci, s. 90–95
 • GEBAUER, František − KAPLAN, Karel − KOUDELKA, František − VYHNÁLEK, Rudolf: Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948–1989. Statistický přehled. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, č. 12. ÚSD, Praha 1993.
 • HEJL, Vilém: Zpráva o organizovaném násilí. Universum, Praha 1990.
 • KAPLAN, Karel: Nekrvavá revoluce. Mladá fronta, Praha 1993.
 • KAPLAN, Karel: Největší politický proces. „M. Horáková a spol“. ÚSD−Doplněk, Praha−Brno 1995.
 • KNAPP, Viktor. Proměny času: vzpomínky nestora české právní vědy. Praha: Prospektrum, 1998.
 • KRATOCHVÍL, Antonín: Žaluji 1. Stalinská justice v Československu. Svědectví a myšlenky o deformacích stalinské justice v Československu. Praha 1990.
 • KÜHN, Zdeněk: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize. Praha 2005.
 • KUKLÍK, Jan a kol. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011.
 • KUKLÍK, Jan a kol. Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století. Praha: Auditorium, 2011.
 • KUKLÍK, Jan a kol.: Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009.
 • KUKLÍK, Jan: Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha: Auditorium, 2010.
 • KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: analýza příčin postkomunistické právní krize. Praha: C.H. Beck, 2005
 • LETZ, Róbert: Justícia - slúžka moci. In PEŠEK, Jan - LETZ, Róbert: Štruktúry moci na Slovensku 1948: 1989. 1. vyd. Prešov: Vaško, 2004, s. 254–441.
 • MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.): Vývoj práva v Československu v letech 1945−1989: sborník příspěvků. Karolinum, Praha 2004.
 • MARKOVITS, Inga. Justice in Luritz: experiencing socialist law in East Germany. Princeton: Princeton University Press, 2010.
 • NEDVĚDICKÝ, Kamil. Únor 1948 jako počátek nelegitimního režimu. In Securitas Imperii 17, 2010, s. 60-79.
 • NEDVĚDICKÝ, Kamil. Třídní justice a „dělnická třída“. In PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.). Osm let po válce: rok 1953 v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 8-18.
 • PERNES, Jiří – POSPÍŠIL, Jaroslav – LUKÁŠ, Antonín: Alexej Čepička. Šedá eminence rudého režimu. Brána, Praha 2008, s. 142–163.
 • SKOPALOVÁ, Marie: Krajská prokuratura Hradec Králové 1949-1993. In Sborník archivních prací. Roč. 56 (2006), č. 2, s. 547–656.
 • SKOPALOVÁ, Marie: Správní spisy krajských prokuratur v Pardubicích a Hradci Králové z let 1949-1960 jako pramen historického bádání. In Sborník archivních prací. Roč. 57 (2007), č. 2, s. 707–739.
 • SOLOMON, Peter H., jr. Soviet criminal justice under Stalin. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 • STAN, Lavinia (ed.). Transitional justice in Eastern Europe and the former Soviet Union: reckoning with the communist past. London: Routledge, 2009.
 • ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: Codex Bohemia, 1999.
 • ULČ, Ota. Malá doznání okresního soudce. Toronto: 68 Publishers, 1974. (Nově rovněž ULČ, Ota. Malá doznání okresního soudce: výsledek nápadu Josefa Škvoreckého. Praha: Šulc – Švarc, 2013.)
 • VESELKA, Miroslav: Komunistická justice a její oběti ve spisech okresního soudu trestního v Praze 1949-1951. In: Pražský sborník historický 27, 1994, s. 145–179.
 • VOREL, Jaroslav − ŠIMÁNKOVÁ, Alena − BABKA, Lukáš: Československá justice v letech 1948−1953 v dokumentech. Díl I−III. ÚDV, Praha 2003, 2004.
 • ZAVACKÁ, Katarína: Právo, súdy, advokácia a prokuratúra na začiatku totality. In: V tieni totality. Politické perzekúcie na Slovensku v rokoch 1948-1953. Bratislava 1996, s. 22–30.
 • ZÍDEK, Petr. Příběh herečky: dělnická prokurátorka Ludmila Brožová a její svět. Praha: Dokořán, 2010.
 • ŽATKULIAK, Jozef. V mene zákonov a proti občanom?: trestnosprávna právomoc národných výborov na Slovensku v rokoch 1950-1957. Bratislava: Slovak Academic Press, 1994.

Dokumenty:

Důležité právní předpisy

Příručky vydávané Ministerstvem spravedlnosti ČSR v ediční řadě Nový právní řád

Ediční řadu Nový právní řád vydávalo Ministerstvo spravedlnosti ČSR v letech 1949 až 1957. Skrze jednotlivé příručky této řady komunistické ústředí propagovalo sovětský vzor úslužné „třídní“ justice, který byl do československého právního prostředí po únoru 1948 implementován.

 • TRAJNIN, Aron Naumovič – GERCENZON, Aleksej Adol'fovič. Tři studie o trestním právu a zločinnosti. Praha: Orbis, 1950. Příručka, kterou Ministerstvo spravedlnosti ČSR vydalo jako 2. svazek ediční řady Nový právní řád v nákladu 3500 výtisků. Obsahuje statě „Základní zásady socialistického trestního práva“ (Trajnin), „O studiu zločinnosti v kapitalistické společnosti“ (Gercenzon), „Cesty třicetiletého vývoje sovětské vědy trestního práva“ (Gercenzon).
 • VYŠINSKIJ, Andrej Januar'jevič. Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950. Příručka, kterou Ministerstvo spravedlnosti ČSR vydalo jako 3. svazek ediční řady Nový právní řád v nákladu 10500 výtisků. Autor statě Andrej Vyšinskij (1883–1954) nechvalně proslul především po roce 1935 jako generální prokurátor moskevských procesů, které byly součástí Stalinovy Velké čistky. Za sovětskou stranu se v roce 1945 podílel také na přípravě procesu s válečnými zločinci před Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku.
 • ČECHIKVADZE, V. M. – LERNELL, Leszek. Úkoly trestního zákonodárství a soudnictví: tři studie. Praha: Orbis, 1950. Příručka, kterou Ministerstvo spravedlnosti ČSR vydalo jako 5. svazek ediční řady Nový právní řád v nákladu 7 500 výtisků. Obsahuje statě „Úloha sovětského soudnictví v boji o překonání přežitků kapitalismu ve vědomí lidí“ (Čechikvadze), „Ochrana socialistického vlastnictví v sovětském právu trestním“ (Lernell), „Základy trestního zákona Československé republiky“ (Poláček). Příručka byla vydána v září 1950 v reakci na vydání nových trestních předpisů: trestního zákona č. 86/1950 Sb. a trestního řádu (zákon o trestním řízení soudním č. 87/1950 Sb.), trestního zákona správního č. 88/1950 Sb. a trestního řádu správního (zákon o trestním řízení správním č. 89/1950 Sb.); viz oddíl Důležité právní předpisy.
 • GOLJAKOV, Ivan Terent'jevič – LERNELL, Leszek – CZAJKOWSKI, Kazimierz. O úkolech socialistického soudnictví. Praha: Orbis, 1950. Tuto příručku vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČSR v říjnu 1950 jako 6. svazek ediční řady Nový právní řád v nákladu 5 500 výtisků. Stejně jako předcházející 5. svazek reagovala na vydání nových trestních předpisů. Obsahuje statě „Josef Vissarionovič Stalin a socialistické soudnictví“ (Goljakov), „O problematice trestního práva v období šestiletého plánu“ (Lernell), „Problémy trestního soudnictví“ (Czajkowski).
 • FILIPOVSKÝ, Jan – DOLENSKÝ, Adolf – TOLAR, Jan. O obecné části trestního zákona. Praha: Orbis, 1951. Příručka, kterou Ministerstvo spravedlnosti ČSR vydalo jako 9. svazek ediční řady Nový právní řád v nákladu 10 500 výtisků, sumarizuje „třídní“ pojetí trestního práva a vykládá působnost trestních zákonů.
 • FED'KIN, Gavriil Ivanovič – GOLJAKOV, Ivan Terent'jevič. O vedoucí úloze VKS(b) ve vývoji sovětského socialistického práva. Praha: Orbis, 1951. Tuto příručku vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČSR v červnu 1951 jako 11. svazek ediční řady Nový právní řád v nákladu 10 500 výtisků. Obsahuje statě „O vedoucí úloze VKS(b) ve vývoji sovětského socialistického práva“ (Feďkin), „Soudnictví v socialistickém státě“ (Goljakov), „Sovětské trestní právo“ (překlad z moskevské Příručky pro lidové přísedící, 1950).
 • KALINOWSKI, Stefan – LERNELL, Leszek. Sovětská organisace soudů. Praha: Orbis, 1951. Příručka, kterou Ministerstvo spravedlnosti ČSR vydalo jako 14. svazek ediční řady Nový právní řád v nákladu 7500 výtisků. Obsahuje statě „Organisace soudů SSSR, svazových a autonomních republik“, „K otázce práv a povinností lidových přísedících“ (přeloženo z Příručky pro lidové přísedící, Moskva 1950), „Nová organisace obecných soudů“ (Lernell), „O úkolech prokuratury v Polské republice“ (Kalinowski).
 • KAREV, Dmitrij Stěpanovič. Sovětská justice. Praha: Orbis, 1952. Příručka, kterou Ministerstvo spravedlnosti ČSR vydalo v říjnu 1952 jako 19. svazek ediční řady Nový právní řád, v nákladu 3300 výtisků, představuje sovětský vzor, podle nějž byla československá justice přebudována. Právě na přelomu let 1952 a 1953 byla hierarchie systému justice podle sovětského vzoru dovršena; viz Ústavní zákon č. 64/1952 Sb. o soudech a prokuratuře, Zákon č. 65/1952 Sb. o prokuratuře a Zákon č. 66/1952 Sb. o organisaci soudů v oddílu Důležité právní předpisy.

Ilustrační foto: 2. svazek ediční řady Nový právní řád: Tři studie o trestním právu a zločinnosti. Praha: Orbis, 1950 Ilustrační foto: 3. svazek ediční řady Nový právní řád: Hlavní úkoly sovětské socialistické právní vědy. Praha: Orbis, 1950 Ilustrační foto: 5. svazek ediční řady Nový právní řád: Úkoly trestního zákonodárství a soudnictví: tři studie. Praha: Orbis, 1950 Ilustrační foto: 6. svazek ediční řady Nový právní řád: O úkolech socialistického soudnictví. Praha: Orbis, 1950 Ilustrační foto: 9. svazek ediční řady Nový právní řád: O obecné části trestního zákona. Praha: Orbis, 1951 Ilustrační foto: 11. svazek ediční řady Nový právní řád: O vedoucí úloze VKS(b) ve vývoji sovětského socialistického práva. Praha: Orbis, 1951 Ilustrační foto: 14. svazek ediční řady Nový právní řád: Sovětská organisace soudů. Praha: Orbis, 1951

Příručky vydávané Ministerstvem vnitra ČSR v ediční řadě Příručky pro národní výbory

Ediční řadu Nový právní řád vydávalo Ministerstvo vnitra ČSR v letech 1945 – 1950, vyšlo v ní celkem 22 svazků instruujících pracovníky národních výborů na místní, okresní i zemské (od roku 1949 krajské) úrovni. Publikační ústav ministerstva vnitra posléze na tuto činnost navázal a v letech 1952 a 1953 vydal dalších 6 svazků.

 • VESELÝ, Jindřich. Bezpečnostní agenda národních výborů. Praha: Ministerstvo vnitra, 1946. Příručka, kterou připravil a vydal II. odbor Ministerstva vnitra ČSR v listopadu 1946 jako 7. svazek ediční řady Příručky pro národní výbory.
 • JIZBA, Jiří – BRIEGER, Ctibor. Blokové řízení trestní. Praha: Ministerstvo vnitra, 1947. Tato příručka vyšla jako 10. svazek ediční řady Příručky pro národní výbory v lednu 1947.
 • O novém trestním právu správním. Praha: Ministerstvo vnitra, 1950. Tuto příručku vydalo Ministerstvo vnitra v listopadu 1950 jako poslední, 22. svazek původní ediční řady Příručky pro národní výbory v nákladu 25 000 výtisků. Stala se součástí kampaně doprovázející vydání nových trestních předpisů správních, viz Trestní zákon správní č. 88/1950 Sb. a Zákon o trestním řízení správním č. 89/1950 Sb. (trestní řád správní) v oddílu Důležité právní předpisy.

VESELÝ, Jindřich. Bezpečnostní agenda národních výborů. Praha: Ministerstvo vnitra, 1946. Příručka, kterou připravil a vydal II. odbor Ministerstva vnitra ČSR v listopadu 1946 jako 7. svazek ediční řady Příručky pro národní výbory. JIZBA, Jiří – BRIEGER, Ctibor. Blokové řízení trestní. Praha: Ministerstvo vnitra, 1947. Tato příručka vyšla jako 10. svazek ediční řady Příručky pro národní výbory v lednu 1947. 	O novém trestním právu správním. Praha: Ministerstvo vnitra, 1950. Tuto příručku vydalo Ministerstvo vnitra v listopadu 1950 jako poslední, 22. svazek původní ediční řady Příručky pro národní výbory v nákladu 25 000 výtisků.

Další dobové dokumenty

 • RAIS, Štefan. Nová organisace soudů a prokuratur, posila socialistické zákonnosti. Praha: Osvěta, 1952. Příručka vydaná v Knihovně Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí jako 3. svazek Edice společenských věd v prosinci 1952, tedy v době, kdy se justiční aparát připravoval na ukončení činnosti mimořádných tribunálů v podobě státních soudů a k nim příslušejících státních prokuratur. Po 1. lednu 1953 převzaly „protistátní“ agendu soudy krajské coby prvoinstanční stolice.