Šlechta českých zemí v konfrontaci s totalitními režimy 20. století

Cílem projektu je zachytit šlechtu žijící v Československu po roce 1918 v obecném procesu proměny elit, a to ve středoevropském kontextu, přičemž zohledňovány jsou její sociální, politické i ekonomické aspekty. Projekt se zaměřuje na všechny aspekty postojů, strategií a vzorců chování příslušníků šlechty ve vztahu k totalitám, a to zejména z hlediska nacistické moci v letech 1938–1945. Projekt je rozdělen formálně do čtyř dílčích oblastí, zachycujících jak odpor vůči totalitě, případně zapojení do odboje, tak perzekuci na straně jedné a kooperaci či jakoukoliv formu participace na totalitním režimu na straně druhé. Průběžné výsledky výzkumu jsou zveřejňovány ve formě článků a studií v ústavních periodikách.


Výzkum probíhá na základě těchto archivních fondů:

 • Archiv bezpečnostních složek Praha: vyšetřovací spisy a taktické svazky příslušných osob šlechtického původu.
 • Archiv kanceláře prezidenta republiky Praha: fond D-důležité a T-tajné.
 • Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR: fondy Londýnský archiv, Diplomatický protokol, Politické zprávy.
 • Masarykův ústav – Archiv AV ČR Praha: fond T. G. Masaryk, k. 436, složka Šlechta.
 • Moravský zemský archiv Brno: fondová jednotka G (rodinné archivy Khuen-Lützov, Belcredi, Berchtold, Ditrichtštejn, Kálnoky, Salm-Reifferscheidt, Thun-Hohenstein, aj.).
 • Národní archiv Praha: fond Svaz čsl. velkostatkářů, Antonín Švehla, Sudetoněmecká strana, NSDAP, Státní památková správa, Státní tajemník při Úřadu říšského protektora, Úřad říšského protektora, ÚV KSČ aj.
 • Státní oblastní archiv Litoměřice: V rámci SOA Litoměřice se nacházejí archivní dokumenty pro výzkum severočeské šlechty, jejíž členové v několika případech inklinovali k henleinovskému hnutí, a to zejména v pobočce Děčín (rodinné archivy Rohan, Ledebur-Wichelnů, Clary-Aldringenů, Thun-Hohensteinů, Desfours-Walderodů, Kinských, Kinsky-Preysingů, Medingerů, aj.).
 • Auswärtiges Amt, Politisches Archiv, Berlin
  Materiály bývalého německého vyslanectví v Praze vztahující se ke stížnostem německých šlechticů, mající statky v Československu, proti záborům v první pozemkové reformě, a to v rámci Společnosti národů.
 • Bundesarchiv Berlin
  Materiály zabývající se aktivitami české šlechty, které mapovaly úřady Třetí říše.
 • Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv

Výstupy projektu

Literatura – výběr:

 • BEZECNÝ, Zdeněk – KUBEŠ, Jiří – LENDEROVÁ, Milena (edd.): Proměny elit v moderní době: Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka. České Budějovice 2003.
 • BEZECNÝ, Zdeněk: Příliš uzavřená společnost. České Budějovice 2005.
 • CERMAN, Ivo – VELEK, Luboš (Hg.): Adel und Wirtschaft. Lebensunterhalt der Adeligen in der Moderne. 2. Bd. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2009.
 • CONZE, Eckhart: Adel, Staat und Gesellschaft im 20. Jahrhundert. In: DRIEL, von Maarten-POHL, Meinhard-WALTER, Bernd (Hg.): Adel verbindet – Adel verbindt. Elitenbildung und Standeskultur im Nordwestdeutschland und Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert. Bönen: Druck Verlag Kettler, 2010. S. 275–293.
 • ČELOVSKÝ, Bořivoj: Ta ženská von Hohenlohe. Ostrava 1993.
 • DEMEL, Walter: Der europäische Adel. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München: Verlag C. H. Beck, 2005.
 • DOČEKAL, Boris: Osudy českých šlechticů. Jihlava 2002.
 • DOČEKAL, Boris: Příběhy českých šlechticů. Jihlava 2006.
 • DOLEŽAL, Jiří: Úvahy o české šlechtě v čase První republiky. Svědectví, č. 77, 1986, s. 39–62.
 • GLASSHEIM, Eagle: Crafting a Post – Imperial Identity: Nobles and Nationality Politics in Czechoslovakia, 1918–1948. Columbia University 2000.
 • HAZDRA, Zdeněk: Zdeněk hrabě Bořek-Dohalský z Dohalic – osud jednoho šlechtice (1900–1945). In: Moderní dějiny, sv. 12, Praha 2004, s. 173–212.
 • HOLEČEK, Josef: Česká šlechta. Výklady časové i historické. Praha 1918.
 • HOLOUBEK, Josef: Pozemková reforma a soukromé vlastnictví. Vyškov na Moravě 1927.
 • JODL, Miroslav – PECKA, Emanuel: Teorie elity. Praha 1994.
 • JODL, Miroslav: Teorie elity a problém elity. Praha 1994.
 • KÁRNÍK, Zdeněk: Česká národní aristokracie ve 20. století jako sociální vrstva? Úloha První republiky ve formování národní identity české aristokracie (Krátká úvaha., Studie k sociálním dějinám, sv. 7, Opava 2001, s. 243–259.
 • KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918-1938). Díl 1., Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929), Praha 2002.
 • KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918–1938). Díl 2., Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930–1935), Praha 2002.
 • KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře První republiky (1918–1938). Díl 3., O přežití a o život (1936–1938), Praha 2003.
 • KINSKÝ, Zdeněk Radslav: U nás. Chlumec nad Cidlinou 1933. TÝŽ, Zu Pferd und zu Fuss, 70 Jahre aus Erinnerunge, TÝŽ, U nás na Chlumci. Z toho, co jsem slyšel a četl, Praha 1930.
 • KOŤÁTKO, Jiří: Pozemková reforma v Československu. Praha 1949.
 • KOŤÁTKO, Jiří: Výsledky nové pozemkové reformy. Praha 1946.
 • MALINOWSKI, Stephan: Vom König zum Führer. Sozialer Niedergang im deutschen Adel vom Kaiserreich zum Hitlerstaat. Berlin, 2005.
 • MAŠEK, Petr: Modrá krev: minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemí. Praha 1999.
 • MŽYKOVÁ, Marie: Šlechta ve službách diplomacie I, II. Praha 2001.
 • NOVÁČEK, František: Nová pozemková reforma. Praha 1948.
 • PAVEL, Antonín: Pozemková reforma: přehled činnosti za prvé desetiletí trvání Čsl. republiky 1918–1928. Praha 1928.
 • PEKAŘ, Josef: Omyly a nebezpečí pozemkové reformy. II. vyd., Praha 1923.
 • PŠENIČKOVÁ, Jana: Zbytkové statky v Čechách: 1919–1948. Praha 1998.
 • PUTNA, Martin C.: Karel VI. Schwarzenberg. Torzo díla. Praha 2007.
 • REIF, Heinz: Adel im 19. und 20. Jahrhundert. München: R. Oldenbourg Verlag, 1999.
 • SCHWARZENBERG, František: Svědectví, č. 79, 1986, s. 701–708.
 • SLABÁKOVÁ, Radmila (ed.): O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. Sborník k narozeninám Arnošta Skoupého. Olomouc 2004.
 • SVÁTEK, František: „Staré“ a „nové“ elity v českých zemích ve 20. století. In: Česko-Slovenská historická ročenka. Brno 1996, s. 107–114.
 • SVÁTEK, František: Politické a sociální elity. Praha 2003.
 • ŠKUTINA, Vladimír: Český šlechtic František Schwarzenberg. Praha 1990.
 • ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ, Radmila: Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století. Praha 2007.
 • VACULÍK, Pavel: Komunistická perzekuce šlechty. Praha 2004.
 • VOTÝPKA, Vladimír: Návraty české šlechty. Praha 2002.
 • VOTÝPKA, Vladimír: Paradoxy české šlechty. Praha 2005.
 • VOTÝPKA, Vladimír: Příběhy české šlechty. 2. vyd., Praha – Litomyšl 2001.
 • VOŽENÍLEK, Jan: Pozemková reforma v Československé republice. Praha 1924.
 • VOŽENÍLEK, Jan: Předběžné výsledky československé pozemkové reformy: země Česká a Moravská. Praha 1930.
 • VRANÝ, Josef: Československá pozemková reforma v prvním roce republiky. Praha 1919.
 • WALTERSKIRCHEN, Gudula: Blaues Blut für Österreich. Adelige im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Wien-München 2000.
 • WEHLER, Hans – Ulrich (Hg.): Europäischer Adel 1750-1950. Göttingen 1990.