Projekty

Badatelské projekty

Badatelské projekty jsou zaměřeny na odborný archivní a historický výzkum základních tematických okruhů, které jsou vymezeny v zákoně č. 181/2007 Sb. Jsou navrženy s konkrétními prioritními výstupy, mezi něž patří synteticky laděné monografie, kritické edice dokumentů, encyklopedicky zaměřené publikace a výstavy. Vedle nich se vždy předpokládá vydání přípravných studií. Badatelské projekty jsou prezentovány na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů a postupně budou doplňovány o ukázky archivních dokumentů, elektronické studie a články, rozhovory s pamětníky, personální přehledy a fotografie. Výstupy jsou také publikovány v odborných periodikách, včetně časopisů vydávaných Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek.

Dokumentační projekty

Dokumentační projekty jsou zaměřeny na dokumentaci zločinů doby nesvobody a období komunistické totalitní moci. Výstupy jsou prezentovány především na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů. První typ dokumentačních projektů je směřován k obětem a druhý k strukturám moci totalitních a autoritativních režimů na území bývalého Československa. Dokumentační projekty jsou realizovány ve spolupráci s odborem informatiky a digitalizace.

Vzdělávací projekty

Vzdělávací projekty o dějinách totalitních a autoritativních režimů na území bývalého Československa jsou koncipovány ve dvou úrovních. První typ má umožnit spolupráci se školskými institucemi, zejména středoškolského typu. Mezi konkrétní výstupy školních projektů patří kurzy pro středoškolské učitele dějepisu, příprava pomocných učebnic a příruček pro výuku a odborné přednášky pro studenty. Druhý typ projektu je směřován k širší veřejnosti a jeho výstupem jsou především veřejné semináře a přednášky.

Webové projekty