Představitelé nacistického represivního aparátu protektorátu Čechy a Morava

 • Garant projektu: PhDr. Pavel Kreisinger
 • Typ projektu: badatelský projekt
 • Doba realizace: 2011–2015
 • Poslední aktualizace: 30. června 2016

Cíl projektu

Zpracovat přehled a charakteristiky vedoucích představitelů nacistického okupačního aparátu v protektorátu Čechy a Morava. Zejména se bude jednat o příslušníky Tajné stání policie (gestapo), částečně též o příslušníky bezpečnostní služby (SD) a zpravodajské služby wehrmachtu (tzv. Abwehr). Cílem bude pokus o zařazení jejich působení do dobového kontextu zejména v souvislosti s potíráním domácí rezistence. Součástí projektu bude rovněž reflexe jejich osudů po skončení druhé světové války a případné využití komunistickými bezpečnostními složkami.

Plánované výstupy

Výsledky tohoto badatelského projektu budou průběžně prezentovány v podobě odborných článků, studií a komentovaných dokumentů a to jak ústavních časopisech (Paměť a dějiny, Securitas Imperii), tak zejména v českých recenzovaných neimpaktovaných časopisech.[1] Dílčí výstupy budou zveřejňovány na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů. Dlouhodobým záměrem je zakončit tento badatelský projekt vydáním monografie, jejíž součástí bude rozsáhlá edice dokumentů, kde bude činnost vybraných osobností vylíčena v širším kontextu.

V roce 2015 byl dokončen rukopis dvousvazkové monografie o Gestapu:

 • Kreisinger, Pavel – Černý, Vladimír – Geidt, Lenka – Zumr, Jan: Představitelé Gestapa na území Protektorátu Čechy a Morava v dokumentech a obrazech. Svazek A (Úvod do problematiky); Svazek B (Biografický slovník a edice dokumentů).

Rozsah cca 2300 normostran, součástí monografie je biografický slovník a rozsáhlá edice dokumentů). Zároveň proběhla interní a externí supervize úvodního svazku (část A). V roce 2016 proběhne interní a externí supervize druhé svazku části B (biografický slovník a edice dokumentů). Připomínky z obou supervizí budou zohledněny a zapracovány. Následně bude aktualizovaný rukopis postoupen k recenznímu řízení (3 odborní recenzenti).

Obsah úvodní textové části:

I. Nacistická bezpečnostní policie a zpravodajská služba SD v Čechách
 • I. 1 Vznik a vývoj gestapa a SD
 • I. 2 Struktura gestapa, kriminální policie a SD v českých zemích
 • I. 3 Řídící úřadovna gestapa v Praze (1939–1945)
 • I. 3.1 Policejní věznice (pražské řídící úřadovny) gestapa v terezínské Malé pevnosti (1940–1945)
 • I. 4 Venkovní služebny gestapa v Čechách
 • I. 4.1 Venkovní služebna (Aussendienststelle) gestapa v Benešově (1939; 1943–1945)
 • I. 4.2 Venkovní služebna (Aussendienstelle) gestapa v Českých Budějovicích (1939–1945)
 • I. 4.3 Venkovní služebna (Aussendienststelle) gestapa v Hradci Králové (1939–1945)
 • I. 4.4 Venkovní služebna (Aussendienststelle) gestapa v Jičíně (1939–1945)
 • I. 4.5 Venkovní služebna gestapa (Aussendienstelle) v Kladně (1939–1945)
 • I. 4.6 Venkovní služebna (Aussendienstelle) gestapa v Klatovech (1939–1945)
 • I. 4.7 Venkovní služebna (Aussendienststelle) gestapa v Kolíně (1939–1945)
 • I. 4.8 Venkovní služebna (Aussendienststelle) gestapa v Mladé Boleslavi (1939–1945)
 • I. 4.9 Venkovní služebna (Aussendienststelle) gestapa v Německém Brodě (1939–1940)
 • I. 4.10 Venkovní služebna (Aussendienststelle) gestapa v Pardubicích (1939–1945)
 • I. 4.11 Venkovní služebna (Aussendienstelle) gestapa v Plzni (1939–1945)
 • I. 4.12 Venkovní služebna (Aussendienstelle) gestapa v Táboře (1939–1945)
 • I. 4.13 Sonderdienststelle (Sonderkommando, ZbV-Kdo) Chrudim (1945)
II. Nacistická bezpečnostní policie a zpravodajská služba SD na Moravě
 • II. 1 Struktura gestapa, kriminální policie a SD na Moravě
 • II. 2 Řídící úřadovna gestapa v Brně (1939–1945)
 • II. 3 Venkovní služebny gestapa na Moravě
 • II. 3. 1 Venkovní služebna gestapa (Aussendienststelle) v Hodoníně (1939–1940)
 • II. 3.2 Venkovní služebna gestapa (Aussendienststelle) v Hranicích na Moravě (1939–1941)
 • II. 3.3 Venkovní služebna gestapa (Aussendienststelle) v Jihlavě (1939–1945)
 • II. 3.4 Venkovní služebna gestapa (Aussendienststelle) v Kroměříži (1939-1941)
 • II. 3.5 Venkovní služebna gestapa (Aussendienststelle) v Olomouci (1939–1945)
 • II. 3.6 Venkovní služebna gestapa (Aussendienststelle) v Ostravě (1939–1945)
 • II. 3.7 Venkovní služebna gestapa (Aussendienststelle) v Prostějově (1939–1941)
 • II. 3.8 Venkovní služebna gestapa (Aussendienststelle) v Přerově (1941–1945)
 • II. 3.9 Venkovní služebna gestapa (Aussendienststelle) v Uherské Hradiště (1939–45)
 • II. 3.10 Venkovní služebna gestapa (Aussendienststelle) ve Vsetíně (1939–45)
 • II. 3.11 Venkovní služebna gestapa (Aussendienststelle) (1939-1940) a hraniční komisariát (Grenzpolizeikommissariat) (1940-1945) ve Zlíně
 • II. 3.12 Venkovní stanice gestapa (Aussenposten) ve Velké Meziříčí (1945)
 • II. 3.13 Venkovní stanice gestapa (Aussenposten) v Třebíči (1945)

Spoluřešitelé projektu

Výstupy projektu

Odborné studie v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

 • KREISINGER, Pavel: Personální obsazení tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945. Pokus o rekonstrukci na základě výpovědí hlavního dešifranta podreferátu IV 2b Karla Schnabla a dalších pramenů. Historica Olomucensia 45, 2013, s. 169–203.

  Foto: K. Schnabl jako retribuční vězeň na fotografii z roku 1953; zdroj ABS Praha Studie s názvem Personální obsazení tzv. protiparašutistického podreferátu IV 2b pražské řídící úřadovny gestapa v letech 1943–1945... obsahuje rovněž biogram Karla Franze (Karla Františka) Schnabla (nar. 2. 4. 1911). Ten byl po válce dopaden a jako válečný zločinec odsouzen Mimořádným lidovým soudem v Praze na 25 let těžkého žaláře. Podobný osud čekal i některé Schnablovy kolegy, což ukazuje sedm přehledných tabulek a také tři samostatné grafy, které byly publikovány jako příloha studie. (Foto: K. Schnabl jako retribuční vězeň na fotografii z roku 1953; zdroj ABS Praha)

 • ČERNÝ, Vladimír: Gestapo proti katolické církvi. Zásah vůči opatství augustiniánů na Starém Brně a následné soudní spory. Securitas Imperii 25, 2014, č. 2, s. 40–77.

  Foto: L. Gahleithner na fotografii z doby válečné; zdroj Archiv Jaroslava Čvančary Studie s názvem Gestapo proti katolické církvi... se mimo jiné zabývá osudy bývalého vrchní kriminální asistenta brněnské řídící úřadovny gestapa Leopolda Gahleithnera, který byl dne 23. dubna 1947 odsouzen Mimořádným lidovým soudem v Brně. „Přelíčení bylo zahájeno dopoledne v 9.30 hodin a Gahleithner jen těsně unikl vynesení trestu smrti, protože v průběhu dvacetiminutové porady o rozsudku hlasovali dva přísedící pro smrt a předseda se zbývajícími dvěma přísedícími pro doživotní těžký žalář. Tento rozsudek byl tedy ve 13.00 hodin vynesen. V jeho zdůvodnění byl podíl na akci proti starobrněnskému klášteru kvalifikován jako zločin proti osobám podle § 7/1, 3 dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. s tím, že odsouzený v březnu 1943 v Brně ve službách a v zájmu Německa v součinnosti s židovským konfidentem Weissem, usvědčiv Fulgence Jančíka, pátera v Brně z přechovávání zbraní, zavinil ztrátu svobody tohoto československého občana. Odsouzený bývalý vrchní kriminální inspektor Gestapa byl poté 16. května 1947 předán do trestnice na Mírově k dalšímu odpykání trestu. Následovalo postupné přemisťování do věznic ve Znojmě, Plzni-Borech a Ostrově u Karlových Varů. Amnestií prezidenta republiky Antonína Zápotockého ze dne 9. května 1955 byl Gahleithnerovi doživotní trest zmírněn na 25 let vězení. Poté jej krátce věznili v Liberci a odtud byl 23. května 1955 dodán do Nápravně pracovního tábora Boreč. Dále putoval 21. června téhož roku do Ústředního eskortního střediska v Praze a 15. prosince 1955 byl Gahleithnerovi usnesením Generální prokuratury zbytek trestu prominut. O tři dny později následovalo vysídlení na území Rakouska a poté žil ve Vídni. Datum úmrtí není známo“. (Foto: L. Gahleithner na fotografii z doby válečné; zdroj Archiv Jaroslava Čvančary)

 • ADAMEC, Václav: Akce referátu II A brněnské řídící úřadovny Gestapa proti levicovému odboji na Moravě v letech 1939–1943. Securitas Imperii 28, 2016, č. 1, s. 60-95.

  Obálka časopisu Securitas Imperii 28, 2016, č. 1Tato studie mapuje činnost referátu II A coby jedné z hlavních exekutivních složek brněnského Gestapa spolu s 25, resp. 26 hlavními zatýkacími akcemi v období od 22. března 1939, faktického vzniku referátu, až do 15. července 1943, kdy došlo z nařízení k vnitřní reorganizaci všech služeben Gestapa, a tudíž i k přeformování referátu II A v referát IV 1a v rámci oddělení IV/Ko. Toto časové vymezení má svůj smysl také z hlediska postupného nárůstu partyzánské činnosti spolu s koncem roku 1943 a následného častějšího zapojování jednotlivých příslušníků oddělení IV/Ko do protipartyzánských akcí.

 

Studie a dokumenty v ostatních odborných časopisech

Obálka časopisu Securitas Imperii 21, 2012, č. 2 Obálka časopisu Paměť a dějiny 8, 2014, č. 2 Obálka časopisu Paměť a dějiny 8, 2014, č. 4 Obálka časopisuPaměť a dějiny 9, 2015, č. 2 Obálka časopisu Paměť a dějiny 10, 2016, č. 2

 

 

 

Zpracované odborné studie odevzdané do tisku

 • ČERNÝ, Vladimír: Nacistická bezpečnostní police na Moravě v letech 1944-1945. Případová studie k historii nacistického represivního aparátu na Moravě a jeho velitele Maxe Rausche v posledních měsících okupace, Brno v minulosti a dnes, v tisku.
 • KREISINGER, Pavel – NEČAS, Jaroslav: Dr. Wernfried Pfaff (1915–1979). Příslušník nacistické SD v Praze a Hradci Králové, vojín wehrmachtu, retribuční vězeň a výkonný spolupracovník StB v Německu. In: Člověk v soukolí StB, v tisku.

Připravované monografie spoluřešitelů projektu (2016)

 • NEČAS, Jaroslav: Adolf Kolínský. Český dozorce ve službách gestapa. (cca 150 normostran)
 • ČERNÝ, Vladimír: Konfidenti brněnské řídící úřadovny gestapa. (cca 250 normostran, součástí monografie bude rovněž biografický slovník a edice dokumentů)
 • ČERNÝ, Vladimír – GEIDT Lenka – KREISINGER, Pavel: Představitelé gestapa na území protektorátu Čechy a Morava v dokumentech a obrazech (cca 1500 normostran, součástí monografie bude biografický slovník a rozsáhlá edice dokumentů)

Recenze

Ostatní (odborné posudky apod.)Výběrový přehled relevantních archivních fondů k problematice nacistického represivního aparátu na území protektorátu Čechy a Morava

 • Bundesarchiv Berlín – sbírky bývalého Berlin Document Center (BDC), zejména:
  • Personalunterlagen von SS-Angehörigen (sign. SSO)
  • Personenakten des Rasse und Siedlungshauptamtes-SS (sign. RS)
  • Parteikorrespondenz (sign. PK)
 • Archiv bezpečnostních složek, Praha
  • fond 52 (Výpovědi zaměstnanců gestapa a SD)
  • fond 135 (Různé bezpečnostní složky)
  • fond 141 (Německé soudy v Říši)
  • fond 301 (Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV)
  • fond 302 (Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky)
  • fond 304 (Různé bezpečnostní spisy po roce 1945)
  • fond 305 (Ústředna Státní bezpečnosti)
  • fond 309 (Gestapo Hradec Králové a Pardubice)
  • fond 325 (Stíhání nacistických válečných zločinců)
  • fond „H“ (Historický fond, též fond tzv. bývalých lidí)
  • fond 2M (Odbor politického zpravodajství MV)
 • Národní archiv, Praha
  • fond Ministerstvo vnitra Londýn
  • fond Gestapo Praha (AMV 101)
  • fond Úřad říšského protektora pro Čechy a Moravu (AMV 114)
  • fond MV II Praha – Stíhání válečných zločinců (AMV č. 316)
 • Moravský zemský archiv, Brno
  • fond C 141 Mimořádný lidový soud Brno
  • fond B 340 Gestapo Brno (AMV 100)
 • Státní oblastní archiv, Praha
  • fond Mimořádný lidový soud Praha
 • Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Praha
  • sbírka 37 (Velitelství vojenské zpravodajské služby)

Nacistický represivní aparát na území tzv. protektorátu Čechy a Morava – Výběrová bibliografie[2]

1. Encyklopedie a slovníky k bezpečnostním složkám

 • ROEWER, Helmut – SCHÄFER, Stefan – UHL, Matthias: Encyklopedie tajných služeb ve 20. století. Praha 2006.

2. Tematické sborníky a kolektivní monografie, katalogy

 • ARBURG, Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš – KOVAŘÍK, David a kolektiv: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno 2010.
 • MACEK, Pavel – UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva III. Protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát 1939–1945. Praha 2001.
 • MALLMANN, Klaus-Michael – PAUL, Gerhard (Hrsg.): Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2005.
 • MITÁČEK, Jiří – VYKOUPIL, Libor (edd.): Morava v boji proti fašismu. Brno 2008.
 • PAUL, Gerhard – MALLMANN, Klaus Michael (edd.): Gestapo za druhé světové války. „Domácí fronta“ a okupovaná Evropa. Praha 2010.[3]
 • PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kolektiv: Okupace, kolaborace, retribuce. Praha 2010.
 • PAUL, Gerhard – MALLMANN, Klaus-Michael (Hrsg.): Die Gestapo - Mythos und Realität. Primus Verlag, Darmstadt 1996.
 • Topography of Terror. Gestapo, SS and Reich Security Main Office on Wilhelm- and Prinz-Albrecht-Straße. A Documentation. Stiftung Topographie des Terrors, represented by Prof. Andreas Nachama, Berlin 2010.

3. Gestapo (Geheime Staatspolizei, Tajná státní policie)

 • 3.1 Monografie, syntézy a edice dokumentů
  • DAMS, Carsten – STOLLE, Michael: Gestapo. Moc a teror ve Třetí říši. Paseka, Praha - Litomyšl 2010.
  • GELLATELY, Robert: The Gestapo and German society: Enforcing Racial Policy 1933–1945. Clarendon Press, Oxford 1990.
  • KREJČOVÁ, Helena - KREJČA, Otomar L.: Jindřich Baudisch a konfiskace uměleckých děl v protektorátu. Tilia, Šenov u Ostravy 2007.
  • KYNCL, Vojtěch: Ležáky. Obyčejná vesnice, SILVER A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády. Pelhřimov 2008.
  • KYNCL, Vojtěch: Bez výčitek… Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha. HÚ AV ČR, Praha 2012.
  • JARKOVSKÁ, Lucie: Odplata, či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 1945–1948 na Královéhradecku. Prostor, Praha 2008.
  • SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938–1945. Praha 1986.
  • SLÁDEK, Oldřich: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944–1945. Praha 1991.
  • ŠOLC, Jiří: Ďáblova past. Hlášení o výsledcích akce Karel. Exact Service, Praha1993.
  • ŠUSTEK, Vojtěch (Ed.): Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1. Scriptorium, Praha 2012.
 • 3.2 Absolventské práce
  • ADAMEC, Václav: Otto Koslowski. Případová studie k dějinám nacistického bezpečnostního aparátu na Moravě. Bakalářská diplomová práce na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2010.[6]
  • ADAMEC, Václav: Referát II A brněnského Gestapa 1939–1943. Magisterská diplomová práce na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2012.
  • ČERNÝ, Vladimír: Protipartyzánské operace na Moravě v letech v letech 1944–1945. Disertační práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Brno 2006.[7]
  • KULHAVÝ, Ondřej: Potrestání válečných zločinců a kolaborantů po druhé světové válce s ohledem na situaci na Benešovsku. Rigorózní práce, Prf UK, Praha 2008.
  • NEČAS, Jaroslav: Mimořádný lidový soud v Hradci Králové 1945–1948 a jeho ohlas v dobovém tisku. Bakalářská diplomová práce. HÚ FF MU, Brno 2011.
  • ŠEVEČKOVÁ, Jana: Činnost referátu IIBM brněnské řídící úřadovny gestapa v letech 1939–1945. Magisterská diplomová práce na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2010.[8]
  • ZIKOVÁ, Renáta: Konfident brněnského gestapa Otakar Chalupa B-22 a jeho činnost. Bakalářská diplomová práce na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2010.[9]
 • 3.3 Specializované studie
  • ČERNÝ, Vladimír: Činnost stíhacího oddílu Egona Lüdemanna na Moravě v roce 1945. In: MITÁČEK, Jiří – VYKOUPIL, Libor (Edd.): Morava v boji proti fašismu. Brno, 2008, s. 121–137.
  • ČERNÝ, Vladimír: Partyzánský oddíl Olga. Krvavá cesta jedné odbojové skupiny. Soudobé dějiny 17, 2010, č. 1–2, s. 31–81.
  • ČERNÝ, Vladimír: Brněnský stanný soud v dubnu 1945. Geneze, vývoj a konsekvence. Studia historica Brunensia 57, 2010, č. 1, s. 65–87.
  • ČERNÝ, Vladimír: Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu v Brně a jejich osudy v letech 1945–1956. In: ARBURG, Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš – KOVAŘÍK, David a kolektiv (Edd.): Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno 2010, s. 393–435.
  • ČERVENKA, Jiří: Šla s ním až k šibenici. Nové Strašecí 2006.
  • JIRÁK, Jan: Konec venkovní služebny gestapa v Klatovech. In: Petráš, Jiří (Ed.): Poslední týdny války, první týdny míru. Sborník příspěvků z konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 15. května 2009. České Budějovice, Jihočeské muzeum 2010, s. 58-69.
  • JIRÁK, Jan: Vznik a zánik venkovní služebny gestapa v Klatovech. In: Sborník prací z historie a dějin umění 4, 2006, s. 245–257.
  • KÁRNÝ, Miroslav: Kaltenbrunnerova cesta do Terezína a transport prominentů. Terezínské studie a dokumenty 2000, s. 58-75.
  • KOTYK, Jiří: Nové poznatky k historii pardubického gestapa. In: ZKPP 43, 2008, č. 11–12, s. 294–309.
  • KOTYK, Jiří: Nové poznatky k historii pardubického gestapa. II. část. In: ZKPP 44, 2009, č. 1–2, s. 21–31.
  • KRČMÁŘ, Dalibor: Aktion Gitter z roku 1944 ve služební oblasti řídící úřadovny gestapa v Praze. Nástin dosavadního stavu výzkumu. Terezínské listy (Sborník památníku Terezín) 38, 2010, s. 59-73.
  • KRČMÁŘ, Dalibor: „Pankrác je pravé sanatorium proti Terezínu.“ Dr. Ivan Dérer ve spárech gestapa, 1944/1945. In: Pekník, Miroslav a kol: Dr. Ivan Dérer, politik, právník a publicista. Ústav politických vied SAV, Bratislava 2010, s. 521–528.
  • KOURA, Petr: Je to vůbec nemyslitelné, že něco takového se může ve 20. století stát. Pankrácká „sekyrárna“ neboli oddělení II A. Paměť a dějiny II, 2008, č. 1, s. 155–161.[10]
  • KRŮTA, Václav: K věznění parašutisty Františka Pospíšila gestapem. TerL 25, 1997, s. 70–82.
  • KRŮTA, Václav: K věznění Arnošta Heidricha na pražské Jenerálce v závěru druhé světové války. In: Mertlíková Olga – Sílové Věra (Eds.): Československá republika v letech 1918-1948 s přihlédnutím k životu a dílu velvyslance Arnošta Heidricha (1889–1968), významného josefovského rodáka. Sborník. Jaroměř, Městská knihovna a Městské muzeum, Jaroměř 2001, s. 111–115.
  • KRŮTA, Václav: Zrádce a denunciant Augustin Přeučil. TerL 30, 2002, s. 65 –81.
  • KRŮTA, Václav: Zrádce a denunciant Augustin Přeučil (dokončení). TerL 31, 2003, s. 52 –62.
  • KRŮTA, Václav: Zřízení venkovní služebny německé tajné státní policie (gestapa) v Kladně. In: Slánský obzor 11, 2003, s. 74–91.
  • KRŮTA, Václav: Personální obsazení kladenské služebny německé tajné státní policie (gestapa). In: Slánský obzor 12, 2004, s. 79–96.
  • KYNCL, Vojtěch:Velitel kolínského gestapa Paul Feustel. Dopadený válečný zločinec. VSH 20/2011, s. 125–174.
  • MALLMANN, Klaus-Michael: Dr. Jekyll & Mr. Hyde. Nacističtí zločinci v německém diskurzu. Terezínské studie a dokumenty 2009 [vyd. 2010], s. 276 –296.
  • McCONNELL, Michael P.: “The Situation is Once Again Quiet”: Gestapo Crimes in the Rhineland, Fall 1944. Central European History 45 (2012), s. 27–49.[15]
  • NAFTALI, Timothy a kolektiv: The Mystery of Heinrich Müller: New materials from the CIA. In: Holocaust and Genocide Studies 15, 3 (2001), s. 453-467.[16]
  • NĚMEČEK, Jan: Příslušníci pardubického gestapa 1. Hubert Hanauske. VSH 1, 1991, s. 201–203.
  • NĚMEČEK, Jan: Příslušníci pardubického gestapa 2. Alois Aschenbrenner. VSH 2, 1992, s. 227–234.
  • NĚMEČEK, Jan: Příslušníci pardubického gestapa 3. Gerhard Schmecktal. VSH 4, 1994, s. 207–208.
  • NĚMEČEK, Jan: Příslušníci pardubického gestapa 4. Ludvík Schulz. VSH 5, 1996, s. 209–212.
  • PLACHÝ, Jiří: Příspěvek k životopisu zrádce Jaroslava Nachtmanna. HaV 54, 2005, č. 1, s. 75–79.
  • PLACHÝ, Jiří: "Strážkyně hranic". In: Securitas Imperii 13, 2006, s. 76–84.
  • PLACHÝ, Jiří: Případ komisaře Galla a židovští konfidenti pražského gestapa. In: PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kolektiv (Edd.): Okupace, kolaborace, retribuce. Praha 2010, s. 128–133.
  • POLONCARZ, Marek: Duchovenstvo v policejní věznici Malá pevnost Terezín v letech 1940-1945. Dílčí poznatky. TerL 22, 1994, s. 84 –101.
  • POLONCARZ, Marek: Policejní věznice gestapa Malá pevnost Terezín. Terezínské studie a dokumenty 2000, s. 11 –57.
  • POLONCARZ, Marek: K procesům se zaměstnanci policejní věznice gestapa Malá pevnosti v Terezíně před Mimořádným lidovým soudem v Litoměřicích. TerL 36, 2008, s. 179 –197.
  • RAPAVÁ, Ivana: Ženský dozorčí personál v Policejní věznici Terezín. TerL 40, 2012, s. 102 –117.
  • SLÁDEK, Oldřich: Stanné právo a stanné soudy. Gestapo v Čechách a na Moravě. In: PAUL, Gerhard – MALLMANN, Klaus Michael (Edd.): Gestapo za druhé světové války. „Domácí fronta“ a okupovaná Evropa. Praha 2010, s. 346–368.
  • STÁTNÍK, Dalibor: Agenti nacistických bezpečnostních složek Gestapa a Sicherheitsdienstu ve službách StB. (Kurt Wilfer a ti druzí.) In: Sborník Archivu MV 2003, č. 1, s. 5–53.[2]
  • ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Postrach pacientů. In: Forum Brunense, 1995/96, s. 101–120.
  • STOKES, Lawrence D.: From Law Student to Einsatzgruppe Commander: The Career od a Gestapo Officer. Canadian Journal of History / Annales canadiennes d` histoire XXXVII, April / avril 2002, s. 41-73. [17]
  • UHLÍŘ, Jan Boris: Sokolská odbojová organizace Jindra. Závěrečná zpráva gestapa. Soudobé dějiny 8, 2001, č. 4, s. 791–811.
  • VAJSKEBR, Jan – ŠUSTROVÁ, Radka: Německá bezpečnostní opatření v Protektorátu Čechy a Morava na začátku války. Paměť a dějiny III, 2009, č. 3, s. 90–107.[13]
  • VAŠEK, František: Gestapo a SD v Brně na počátku okupace. In: Pocta svobodě. Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. Brno, MU 1995, s. 23–30.
  • VAŠEK, František: Konec gestapa v Brně. In: Morava a Slezsko ve vojenských operacích v závěru 2. světové války. Vojensko-historický seminář velitelství 2. armádního sboru. Památník Hrabyně, květen 1995. Olomouc 1995, s. 23–31.
  • VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Variabilita organizace a metod protipartyzánského boje brněnského gestapa v letech 1944 a 1945. VVM 58, 2006, č. 2, s. 123–136.
  • VOSTATEK, Miroslav: Tragická postava Jarmily Pithartové. ZKPP 39, 2004, č. 5–6, s. 145–151.
  • VRBOVÁ, Gerta: Týden na gestapu (listopad 1944). Židovská ročenka 2007–2008, s. 85–104.

4. SD (Sicherheitsdienst, Bezpečnostní služba říšského vůdce SS)

 • ALTENHÖNER, Florian: Der Mann, der den 2. Weltkrieg begann – Alfred Naujocks: Fälscher, Mörder, Terrorist. Prospero Verlag, Münster / Berlin 2010.
 • BIMAN, Stanislav: Nacistická bezpečnostní služba v Protektorátě Čechy a Morava. (Vznik, organizace a činnost). SAP 22, 1972, č. 1, s. 297-355.
 • EARL, Hilary: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen trial, 1945-1958. Atrocity, Law, and History. Cambridge University Press, New York 2009.
 • GRUNTOVÁ, Jitka – VAŠEK, František: Málo známé zločiny. SD ve východních Čechách. Praha 2008.
 • KALOUS, Jan: Využívání agentů nacistických bezpečnostních složek při vytváření politického zpravodajství MV po 2. světové válce. In: PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kolektiv (Edd.): Okupace, kolaborace, retribuce. Praha 2010, s. 199–209.
 • KRČMÁŘ, Dalibor: Mimořádné zpravodajství protektorátního SD o reakcích obyvatel na události z 27. a 28. září 1941. TerL 40, 2012, s. 18-39.
 • KRČMÁŘ, Dalibor: Walter Jacobi. „Vysloveně intelektuální typ“ v čele protektorátního SD. Terezínské listy (Sborník památníku Terezín) 39, 2011, s. 28-52.
 • KRČMÁŘ, Dalibor: Zpravodajská činnost nacistické bezpečnostní služby (SD) v Protektorátu Čechy a Morava. Dosavadní stav výzkumu, metodické nástrahy. In: HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel a kol. (Edd.): České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. FF UHK – Oftis, Ústí nad Orlicí 2012, s. 71–77.
 • PLACHÝ, Jiří: Případ Fritz. Válečný zločinec Max Rostock jako agent StB. Praha 2002.
 • STÁTNÍK, Dalibor: Agenti nacistických bezpečnostních složek Gestapa a Sicherheitsdienstu ve službách StB. (Kurt Wilfer a ti druzí.) In: Sborník Archivu MV. 2003, č. 1, s. 5–53.[5]
 • STÁTNÍK, Dalibor: Podzimní kámen. Osud a smrt Žofie Veselíkové. In: Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Praha 2003, s. 109–123.
 • VAŠEK, František: Gestapo a SD v Brně na počátku okupace. In: Pocta svobodě. Sborník z pracovních setkání historiků a odbojářů k 50. výročí osvobození. Brno 1995, s. 23–30.
 • WILDT, Michael (Hg.): Nachrichtendienst, politische Elite, Mordeinheit : der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS. Hamburger Edition HIS Verlagsges, Hamburg 2003.
 • WILDT, Michael: Generation des Unbedingten : das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes. Hamburger Edition HIS Verlagsges, Hamburg 2002.

5. Abwehr (Amt Ausland/Abwehr, Sekce Zahraničí/Abwehr, zpravodajská služba wehrmachtu)

 • BORÁK, Mečislav: Oskar Schindler ve službách abwehru na Ostravsku. In: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava 2003, č. 21, s. 240–262.
 • HOLUB, Ota: Souboj s Abwehrem. Praha 1975.
 • KOKOŠKA, Jaroslav – KOKOŠKA, Stanislav: Spor o agenta A-54 . Kapitoly z dějin československé zpravodajské služby. Praha 1994.
 • KOKOŠKA, Stanislav: Německá vojenská kontrašpionáž v Praze. Referát III F Abwehrstelle Prag a jeho činnost proti spojeneckým zpravodajským službám na Balkáně (1941–1944). Soudobé dějiny 10, 2003, č. 4, s. 465–486.
 • KURAL, Václav: Pražský Abwehr proti odboji. Slovanský přehled 76, 1990, č. 2, s. 126–129.
 • TVARŮŽEK, Břetislav: Abwehr v protektorátě Čechy a Morava (1939–1944). I. HaV 42, 1993, č. 3, s. 110–141.
 • TVARŮŽEK, Břetislav: Abwehr v protektorátě Čechy a Morava (1939–1944). II. HaV 42, 1993, č. 4, s. 95–119.
 • TEJCHMAN, Miroslav: Činnost nacistického abwehru - vojenské rozvědky v balkánských zemích za druhé světové války. Slovanský přehled 59, 1973, č. 1, s. 87–92.
 • PLACHÝ, Jiří: Agent A-54 a StB. In: Sborník Archivu MV, 2004, č. 2, s. 281–291.[4]
 • 5.1 Wilhelm CANARIS (1887–1945)
  • BROŽ, Jiří: Admirál Canaris a jeho Abwehr. Praha 1995.
  • BROŽ, Jiří: Hitlerovo špionážní eso a Abwehr. Praha 2007.
  • KOKOŠKA, Jaroslav: Admirál Canaris. Praha 1968.

6. Biografie: Vysocí představitelé nacistického bezpečnostního a represivního aparátu

 • GERWARTH, Robert: Hitler’s Hangman. The Life of Heydrich. New Haven, Yale Univesity Press 2011.
  K ostatním Heydrichovým biografiím se zřetelem na nejnovější práci Roberta Gerwartha viz zejména tuto recenzní stať HAUNER, Milan: Život a smrt Hitletova kata. Nad novou biografií Reinharda Heydricha. Soudobé dějiny 19, 2012, č. 1, s. 103-113.
 • KÜPPER, René: Karl Hermann Frank. (1898–1946) Politická biografie sudetoněmeckého nacionálního socialisty. Argo, Praha 2012.
 • PADFIELD, Peter: Himmler: Reichsführer SS. Votobia, Olomouc 1996.

 

 


 

[1] Viz http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942

[2] Zásadní a doporučené práce jsou zvýrazněny tučně.

[3] Recenze dostupná online http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1101/133-139.pdf#page=1

[4] Dostupné online http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik2-2004/agenta-54.pdf.

[5] Dostupné online http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik1-2003/agenti_upr.pdf.

[6] Dostupné online z IS MU: http://is.muni.cz/th/243474/ff_b/Otto_Koslowski_Adamec_c1hjj.pdf.

[7] Dostupné online z IS MU: http://is.muni.cz/th/16005/ff_d/Kopie__2__-_PROTIPARTYZANSKE_OPERACE_NACISTICKEHO_BEZPECNOSTNIHO_.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3D%C4%8Cern%C3%BD%20Vladim%C3%ADr%26start%3D1

[8] Dostupné online z IS MU: http://is.muni.cz/th/104970/ff_m/Text_prace-Seveckova.pdf

[9] Dostupné online z IS MU: http://is.muni.cz/th/163337/ff_b/bakalarska_prace.pdf

[10] Dostupné online http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0801-155-161.pdf.

[12] Dostupné online http://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik1-2003/agenti_upr.pdf.

[13] Dostupné online http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad0903/090-107.pdf.

[14] Součástí edičně upravené přednášky jsou tři personální studie ke třem nacistickým „agentům“ tzv. Abwehru (dvěma skutečným agentům – Adolf SCHNABL, Josef RYBÁK, a jednomu „dobrodruhovi“ – Jaromír PETELÍK), jejichž jména se vyskytují v hlavním textu přednášky.

[15] Dostupné online v databázi EBSCO ve formátu pdf.

[16] Dostupné online v databázi EBSCO ve formátu pdf.

[17] Dostupné online v databázi EBSCO ve formátu pdf.