Paměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů – ročník 2015

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích a také prostřednictvím internetu, a to na stránkách knihkupectví Kosmas. Případně si jej můžete objednat na zákaznické lince +420 226 519 800. Doporučená cena časopisu je 75 Kč. K dostání je i v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Předplatné časopisu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, telefon 225 985 224, email send@send.cz, www.send.cz1/2015Paměť a dějiny č. 1/2015 2/2015Paměť a dějiny č. 2/2015 3/2015Paměť a dějiny č. 3/2015 4/2015Paměť a dějiny č. 4/2015


Paměť a dějiny č. 4/2015 - Ilustrační foto

Paměť a dějiny 4/2015

Čtvrté číslo roku 2015 má jako hlavní téma tajnou spolupráci. Fenomén udavačství, ať již z donucení, za úplatu či zcela dobrovolně, autoři rozebírají z obecných hledisek (např. studie Libora Bílka Zavazuji se dobrovolně… či Jana Kalouse Spis agenta) i na konkrétních případech. Petr Placák tak například v textu Kdo U Tygra zpíval rekonstruuje „práskačskou“ síť utkanou na stolní společnost jeho otce Bedřicha; Adam Zítek vypráví příběh konfidenta Gestapa a StB Břetislava Jeníčka; Mirek Vodrážka rozebírá případ herečky Jitky Frantové, nedávno vyznamenané prezidentem Zemanem, která v 60. letech aktivně a „nad plán“ podávala hlášení o činnosti a názorech svých kolegů z divadla. O tajných spolupracovnících pojednávají i rubriky Fórum, Objektivem nebo Galerie, řada odborníků se k danému tématu vyjadřuje také v naší Anketě. Poučné čtení a šťastný rok 2016 všem čtenářům přeje redakce Paměti a dějin.

Editorial

Obsah

Studie a články

Dokumenty

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Objektivem

Galerie

Fórum

Anketa

Aktuality

V paměti

Výstavy a konference

 • Prokop Tomek: „Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň“. Konference a výstava představily století velkého Čecha
 • Jan Kalous: Policajt ve Vídni. Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989 III.
 • Ladislav Kudrna: Reflexe undergroundu. Máničky všech zemí se konečně spojily
 • Jiří Padevět: Dolní Vilémovice. Rodný dům Jana Kubiše je místem vzpomínkové výstavy
 • Jan Kalous: Rok 1945. Konec války a obnova Československa
 • Prokop Tomek: Za katrem. Bádání o československém normalizačním vězeňství
 • Jiří Padevět: Treblinka. Návštěva v místech, která hrůze dala jméno
 • Pavel Vaněk: Na čáře. 50. léta v ochraně státní hranice
 • Jaroslav Najbert: Padouch, nebo hrdina? Mnichovo Hradiště hledá cestu ke svému rodákovi Janu Švermovi
 • Karina Hoření, Jaroslav Najbert: V kraji železné opony. Správa Národního parku Podyjí a ÚSTR připravují nové formy vzdělávání
 • Štěpán Černoušek: Odkud přichází mráz? Na konferenci Historie versus propaganda diskutovali historici, badatelé a novináři z Ruska, Polska, Ukrajiny i České republiky

Recenze a anotace

 • Jan Kalous: Prokop TOMEK – Ivo PEJČOCH. Černá kniha sovětské okupace. Sovětská armáda v Československu a její oběti 1968–1991. Svět křídel, Cheb 2015, 383 s.
 • Jiří Padevět: Vojtěch Šustek. Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, 2. svazek. Archiv hlavního města Prahy a Scriptorium, Praha 2014 (fakticky vyšlo 2015), 1026 s.
 • Redakce: Ivana Denčevová, Michal Stehl ík a kol. Rozděleni železnou oponou Radioservis, Praha 2015, 213 s.

Summaries

 Paměť a dějiny č. 3/2015 - Ilustrační foto

Paměť a dějiny 3/2015

Helsinské konference (1973–1975) a jejich vliv na Československo jsou hlavním tématem nového čísla revue Paměť a dějiny. Jednání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě dospěla v roce 1975 k řadě úmluv známých jako Helsinské smlouvy, které měly nově uspořádat a vylepšit vztahy mezi Východem a Západem. Na základě těchto smluv se také očekávalo „oteplení“ poměrů v nedemokratických režimech střední a východní Evropy, neboť jejich představitelé se podpisem dohod zavázali k dodržování lidských práv. Obecně je podpis „Helsinek“ vnímán jako začátek konce komunistických režimů, reálně ale po roce 1975 k žádným výrazným změnám nedošlo, jak se dozvíte například ve studii Jana Rychlíka Závěrečný pakt z Helsinek a cestování československých občanů do zahraničí nebo v textu Prokopa Tomka Rodiny rozdělené železnou oponou a Helsinský proces.

Na padesátá léta v Praze a šedesátá léta v New Yorku vzpomíná v rozhovoru slavná fotografka Eva Fuková. Představujeme také slovenského disidenta Marcela Strýka a zároveň popisujeme, jaký postoj ke Strýkovi zaujala StB a jakou pozornost mu věnovala. Jan Horník se věnuje útěku z jáchymovského lágru Nikolaj, Jaroslav Rokoský se zabývá osudem Josefa Chalupy, strážmistra SNB, který se obrátil proti komunistům. Ani ve třetím čísle roku 2015 nechybí další pravidelné rubriky jako Galerie, Recenze a anotace ad.

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Dokumenty

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Třetí odboj

Objektivem

Galerie

V paměti

Aktuality

 • Štěpán Černoušek: Rebel v Praze. Do České republiky zavítal sovětský disident Michas Kukobaka, který protestoval proti invazi v roce 1968
 • Jiří Padevět: Gross-Rosen. Z bývalého koncentračního tábora se stalo muzeum
 • Jan Dvořák: Naši popravení. Uctění památky čs. obětí na memoriálovém hřbitově v Sandarmochu

Výstavy a konference

 • Petr Blažek: Ruský pohled z polské perspektivy
 • Kamila Kožichová: Konference Život ve stínu šibenice
 • Jan Vondryska: Praha objektivem tajné policie v Muzeu okupace v Tallinnu

Recenze a anotace

 • Matěj Bílý: Andrej Zubov (ed.), Dějiny Ruska 20. století, 1940–2007, Argo, Praha 2015, 769 s.
 • Jiří Padevět: Libor Pařízek, US mise Velichovky 1945. Američtí vojáci ve Velichovkách 8. května 1945, Centrum české historie o. p. s., Praha 2015, 65 s.
 • Martin Dolejský: Keith Lowe, Zdivočelý kontinent. Evropa po druhé světové válce, Paseka, Praha – Litomyšl 2015, 424 s.
 • Jiří Padevět: Vladimír Bružeňák, Ve stínu Krušných hor, Svět křídel, Cheb 2015, 296 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IX, 2015/03 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Petr Dvořáček, Jan Gebhart, Michal Hroza, Juraj Kalina, Jan Kalous, Ivan Malý, Jiří Padevět, Petr Placák, Prokop Tomek, Patrik Virkner, Pavel Zeman | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Dálnice, 1958. Foto Eva Fuková
|

 Paměť a dějiny č. 2/2015 - Ilustrační foto

Paměť a dějiny 2/2015

Tématem nového vydání revue Paměť a dějiny je konec druhé světové války a jeho důsledky pro Evropu a především Československo. Napoví už úvodní studie Václava Vebera Konec druhé světové války a sovětizace střední Evropy. Dále se číslo zabývá osudy ruské emigrace v ČSR po květnovém osvobození, průběhem Pražského povstání a také osudy několika lidí, kteří se do průběhu válečných událostí zapojili na obou stranách konfliktu, a jakkoliv do roku 1945 stáli proti sobě, jejich životní cesty se vlivem dějinných paradoxů nakonec propojily za zdmi komunistických věznic. Dále nechybí tradiční rubriky Rozhovor, Dokumenty či Recenze a anotace.

Obsah

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Dokumenty

Příběh 20. století

Pro totalitu

Proti totalitě

Třetí odboj

Objektivem

V paměti

Anketa

Výstavy a konference

 • Markéta Doležalová: Velehrad vás volá! Konference Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru
 • Petr Blažek: Budapešť za ostnatým drátem. Mezinárodní konference o železné oponě proběhla v květnu v Maďarsku
 • Jan Vondryska: Sedmdesát let poté. Akce ÚSTR k výročí ukončení druhé světové války
 • Jan Dvořák: O vězních Gulagu. Konference World War II prisoners in the Nazi and Soviet camps 1939–1948, 14.–15. května 2015, Šiluete, Litva

Aktuality

 • Petr Blažek: Mezní situace. Jiří Sozanský vystavuje v Galerii Středočeského kraje
 • Petr Pánek: Ceny Eustory už znají své majitele. Občanské sdružení PANT předalo ceny za nejlepší studentské historické práce
 • Milan Bárta: Pomáhat a chránit. Druhá konference policejních historiků na Slovensku
 • Alžběta Medková: ÚSTR se představil na veletrhu Svět knihy 2015
 • Anna Macourková: Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Recenze

 • Ladislav Kudrna: Prokop TOMEK (ed.), Válečné záznamy Rudolfa Krzáka. Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav, Praha 2014, 119 s.
 • Jan Gebhart: Jiří PADEVĚT, Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích. Academia, Praha 2015, 693 s. + DVD
 • Jiří Padevět: Tomáš JAKL, Bojiště a barikády Pražského povstání. Paseka, Praha – Litomyšl 2014, 227 s.
 • Jan Cholínský: Anne APPLEBAUMOVÁ, Železná opona. Podrobení východní Evropy 1944–1956. Překlad Petruška Šustrová. Beta-Dobrovský a Ševčík, Praha – Plzeň 2014, 510 s.
 • Alžběta Medková: Reinhard KLEIST, Boxer. Pravdivý příběh Hercka Hafta. Argo, Praha 2015, 200 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IX, 2015/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Patrik Virkner, Jan Kalous, Ivan Malý, Jiří Padevět, Petr Placák, Prokop Tomek, Pavel Zeman | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu | (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Osvobozování Prahy v květnu 1945. Rudoarmějci na Václavském náměstí před Národním muzeem. Foto ČTK. |Paměť a dějiny 1/2015

Paměť a dějiny č. 1/2015 - Ilustrační foto

Underground. Magické slovo, jež označuje podzemní kulturní a společenském aktivity v socialistickém Československu, je tématem nového čísla revue Paměť a dějiny. Jaký byl život československých „mániček“? Co všechno musely obětovat pro svou vnitřní svobodu? Jakým způsobem bojovaly s represivními složkami režimu? Jakých vítězství dosahovaly a jak se stavěly ke svým porážkám?

Alespoň částečně se tyto otázky snaží zodpovědět nové číslo revue Paměť a dějiny. Martin Machovec a Mirek Vodrážka se pokouší o definici undergroundu, Ladislav Kudrna a František Stárek Čuňas připomínají policejní zásah v Rudolfově v roce 1974. Další studie a články se zabývají například hudebním undergroundem 80. let, životem hippies na Ostravsku nebo Originálním videojournalem. Číslo obsahuje také rozhovory s Mejlou Hlavsou a Ivanem Hartelem a mnoho dalšího.

Obsah

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Pro totalitu

Proti totalitě

Třetí odboj

Objektivem tajné policie

Galerie

Fórum

Anketa

Aktuality

Recenze a anotace

Summaries

 • Going underground, by Martin Machovec
 • Create a system or a different system will enslave you The paper sets out to define, by Mirek Vodrážka
 • A strike that changed the underground, by Ladislav Kudrna and František Stárek Čuňas
 • The mythical vision of the advent of the Great Controller, by Mirek Vodrážka
 • The 100-thousand crown court case, by Petr Placák
 • Standing by the wall, by Jan Cholínský
 • Courier or people smuggler?, by Libor Svoboda
 • The fortunes of the good soldier Pavel Vošický, by Petr Blažek
 • Film and history – propaganda, by Petr Kopal

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IX, 2015/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Patrik Virkner, redakce: Jana Kudělková | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Tomáš Bursík, Jan Gebhart, Michal Hroza, Jan Cholínský, Jan Kalous, Ivan Malý, Jiří Padevět, Petr Placák, Prokop Tomek, Pavel Zeman | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: old.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Kopie obrazu Jana Šafránka z Festivalu druhé kultury v Bojanovicích 1976 |