Odbory a oddělení

Odbor výzkumu a vzdělávání

Odbor výzkumu a vzdělávání zabezpečuje zkoumání a nestranné hodnocení období českých dějin 1938–1989. Zaměřuje se zejména na výzkum nacistické a socialistické diktatury na našem území, zkoumá autoritářské mechanismy orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa, Nacionálně-socialistické německé dělnické strany a organizací založených na jejich ideologii, analyzuje příčiny a způsoby likvidace demokratického režimu, analyzuje dopady diktatur na společnost včetně způsobů jejich legitimizace ve společnosti. Získává a zpřístupňuje dokumenty o době nacistické okupace a diktatury Komunistické strany Československa a dokumentuje účast domácích i zahraničních osob na podpoře nedemokratických režimů a na odboji a odporu proti nim. Podílí se na dokumentaci zločinů uvedených období a zaznamenává svědectví pamětníků. Dále realizuje vzdělávací programy a vytváří vzdělávací pomůcky. Vzdělávání se týká především formálního i neformálního vzdělávání mladých lidí, mezi cílové skupiny však patří také dospělí, a to i v rámci dalšího vzdělávání.

  • Mgr. Blanka Mouralová

Odbor produkční

Realizuje publikační činnost Ústavu, odpovídá za zpracování knižních a periodických publikací vydávaných Ústavem (čtvrtletník Paměť a dějiny, Securitas Imperii) a dále za zpracování publikací a aplikací na nových médiích a organizačně a technicky zajišťuje pořádání výstav, seminářů, odborných konferencí a diskusí.

Odbor produkční se spolupodílí na vzniku digitálního pamětnického archivu Paměť národa, který má za cíl spojovat „oral history“ projekty z celé Evropy a zpřístupňovat autentické příběhy pamětníků v evropském kontextu.

Odbor produkční spravuje Knihovnu Jána Langoše, která se specializuje na problematiku represe užívané totalitními režimy, odboje proti nim a popisu systému jejich fungování.

  • Bc. Michal Hroza – ředitel odboru

Oddělení publikací a nových médií

Vydává periodické i neperiodické publikace. Zabezpečuje redakční, ediční a grafické zpracování publikací a distribuci publikací Ústavu.

Oddělení knihovny, výstav a konferencí

Po organizační a technické stránce realizuje výstavy, semináře, odborné konference, přednášky a diskuse a zabezpečuje správu a rozvoj Knihovny Jána Langoše.

  • Bc. Jan Vondryska, DiS. – vedoucí oddělení

Odbor provozu a digitalizace

Odbor provozu a digitalizace zabezpečuje činnost Ústavu po finanční a materiální stránce (včetně péče o informační a komunikační systém), zajišťuje správu kapitoly 355 státního rozpočtu České republiky a naplňuje zákonnou povinnost digitalizace dokumentů.

  • Ing. Jakub Stránský, Ph.D. – ředitel odboru

Oddělení informatiky

Oddělení informatiky zajišťuje správu a rozvoj informačních a komunikačních systémů.

Oddělení digitalizace

Oddělení digitalizace zajišťuje převod dokumentů do elektronické podoby včetně optimálního postprocessingu a kontrolu převedených dokumentů proti originálu a následné evidence a základní popis digitalizovaných dokumentů.

  • Petra Staňková – vedoucí oddělení

Oddělení ekonomiky

Oddělení ekonomiky zajišťuje správu kapitoly 355 státního rozpočtu České republiky a vedení účetnictví Ústavu.

Oddělení provozní

Oddělení provozu zajišťuje provoz objektu Ústavu a služebních dopravních prostředku a přípravu a realizaci investičních akcí.

  • Ing. Miloš Stejskal – vedoucí oddělení

Kancelář Ústavu

Kancelář Ústavu zabezpečuje sekretariát Radě Ústavu, řediteli Ústavu a jeho náměstku a ředitelům odborů. Zajišťuje spisovou službu pro celý Ústav a služby personální, právní a služby v oblasti styku s veřejností, médii a partnerskými institucemi.

  • Ing. Mgr. Michael Pelíšek – ředitel kanceláře

Oddělení sekretariátů

  • Mgr. Jana Lišková – vedoucí oddělení

Oddělení dalších agend

  • Mgr. Pavel Ryjáček – vedoucí oddělení