Odbor výzkumu a vzdělávání

Odbor výzkumu a vzdělávání zabezpečuje zkoumání a nestranné hodnocení období českých dějin 1938–1989. Zaměřuje se zejména na výzkum nacistické a socialistické diktatury na našem území, zkoumá autoritářské mechanismy orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa, Nacionálně-socialistické německé dělnické strany a organizací založených na jejich ideologii, analyzuje příčiny a způsoby likvidace demokratického režimu, analyzuje dopady diktatur na společnost včetně způsobů jejich legitimizace ve společnosti. Získává a zpřístupňuje dokumenty o době nacistické okupace a diktatury Komunistické strany Československa a dokumentuje účast domácích i zahraničních osob na podpoře nedemokratických režimů a na odboji a odporu proti nim. Podílí se na dokumentaci zločinů uvedených období a zaznamenává svědectví pamětníků. Dále realizuje vzdělávací programy a vytváří vzdělávací pomůcky. Vzdělávání se týká především formálního i neformálního vzdělávání mladých lidí, mezi cílové skupiny však patří také dospělí, a to i v rámci dalšího vzdělávání

Ředitelka odboru

  • Mgr. Blanka Mouralová

Oddělení výzkumu 1938–1945

Zkoumá zejména období nacistické okupace počínaje omezováním svobody pod vnějšími i vnitřními tlaky v roce 1938 a konče důsledky okupace a druhé světové války na našem území, které omezovaly svobodu jednotlivců nebo celých skupin obyvatelstva. Zaměřuje se na činnost bezpečnostních složek na našem území v tomto období a na jejich dopady na společnost.

Oddělení výzkumu 1945–1989

Zkoumá zejména nástup diktatury Komunistické strany Československa se všemi souvisejícími ději, zkoumá antidemokratickou a svobodu omezující činnost orgánů státu po únoru 1948 do roku 1989, zkoumá činnost bezpečnostních složek a organizací založených na komunistické ideologii, zkoumá také dopady socialistické diktatury a jejího bezpečnostního aparátu na společnost včetně způsobů legitimizace diktatury Komunistické strany Československa ve společnosti.

Oddělení vzdělávání

Je garantem aktivit Ústavu se vzdělávacím obsahem. Připravuje a provádí další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti soudobých dějin, připravuje pro školní veřejnost didaktické pomůcky pro výuku soudobých dějin a podílí se na občanském vzdělávání.

Oddělení agendy zákona o třetím odboji

  • PhDr. Jan Synek – vedoucí oddělení

Zpracovává stanoviska pro správní řízení podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

  • Mgr. Marie Bočková
  • Mgr. Zdeněk Homola
  • Mgr. Tereza Pavlíčková
  • PhDr. Roman Vondra, Ph.D.