Monografie

Slawomir Cenckiewicz: Anna Solidarita. Život a dílo Anny Walentynowiczové na pozadí doby (1929–2010)

Obálka publikace Anna Solidarita. Život a dílo Anny Walentynowiczové na pozadí doby (1929–2010) – ilustrační foto Biografie jedné z předních osobností polské Solidarity, ženy, jejíž propuštění ze zaměstnání v Gdaňské loděnici v roce 1980 vedlo k vlně stávek a protestů, jejichž vyústěním bylo založení Nezávislého samosprávného odborového svazu Solidarita. Portrét Anny Walentynowiczové je vykreslen na pozadí doby, pracovního a společensko-politického prostředí. Kniha mapuje dětství Anny Walentynowiczové v reáliích 30. let a druhé světové války, její dospívání po smrti obou rodičů v poválečném komunistickém Polsku. Podrobně jsou popsány okolnosti vzniku Svobodných odborových svazů Pomoří, prostředí a vření v Gdaňské loděnici v průběhu 70. a 80. let, stávky v srpnu 1980, podzemní odboj po vyhlášení výjimečného stavu. Ve svobodném Polsku Anna Walentynowiczová neustala v boji proti všemu, co považovala za nespravedlivé a bezprávné, za pravdu o minulosti. Její odvaha, přímost a nekompromisnost z ní učinily ikonu protestů v srpnu 1980 a následně jednu z nejkontroverznějších osobností novodobých polských dějin. Tragicky zahynula dne 10. dubna 2010 při letecké katastrofě u Smolenska. Vychází ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Z polštiny přeložil David Zelinka.

ÚSTR, Volvox Globator, Praha 2016, 1. vydání, váz., 762 str., ISBN 978-80-87912-37-9 (ÚSTR) ISBN 978-80-7511-222-4 (Volvox Globator)


Jiřina Dvořáková, Zdeňka Jurová, Petr Kaňák: Československá rozvědka a pražské jaro

Obálka publikace Československá rozvědka a pražské jaro – ilustrační foto Kniha se zabývá dosud zcela neznámými skutečnostmi souvisejícími s událostmi roku 1968 v Československu. Jedná se o informace a poznatky z prostředí rozvědky Státní bezpečnosti neboli I. správy MV. Zájemcům o československé moderní dějiny se tak dostává do rukou sonda do nitra důležité části bezpečnostního aparátu, jejíž činnost po dlouhá léta ovlivňovala politická linie vedení KSČ za podpory a stálého dohledu I. hlavní správy KGB, sovětské rozvědky.

Vliv pražského jara na činnost československých zpravodajských služeb představuje mnohovrstevnatý příběh. Odehrával se v kulisách bezpečnostního aparátu, jenž měl být pevnou oporou komunistického režimu. Pro Státní bezpečnost byl rok 1968 nevídaným otřesem. A nevyhnul se ani zahraniční rozvědce neboli I. správě ministerstva vnitra. Pokus o reformu československé společnosti a následující okupace vyvolaly mezi příslušníky této služby nečekaně ostrý názorový rozkol. Hlavním podporovatelem reforem v rozvědce se stala generace poválečných, vysokoškolsky vzdělaných komunistů, jejichž vírou v sovětský model socialismu otřásla odhalení nezákonností a brutality stalinistického režimu ve 40. a 50. letech. Reformátorům však chyběla reakce z ÚV KSČ, pro nějž měla problematika rozvědky sekundární význam. Rovněž podpora ze strany ministra vnitra Josefa Pavla neměla žádoucí účinek. Zůstala tak zachována stávající struktura bezpečnostního aparátu, což invazním armádám Varšavské smlouvy napomohlo k rychlému obsazení Československa.

Po okupaci přišlo druhé dějství pokusu o reformu. Také rozvědka se stala cílem činnosti sovětských bezpečnostních složek, které dokázaly v jejích řadách vyhledat s pomocí kolaborantů ve vedení ministerstva vnitra osoby ochotné paralyzovat její chod. Pokusy o reformování StB a rozvědky definitivně skončily s nástupem normalizace. V důsledku nekompromisních opatření opustilo rozvědku více než dvě stě zpravodajských důstojníků. Ještě více zasáhly I. správu MV útěky několika příslušníků do zahraničí, kvůli nimž bylo vyzrazeno mnoho jejích zpravodajských důstojníků, tajných spolupracovníků a byly dekonspirovány metody její práce. Pražské jaro se tak stalo pro československou rozvědku obdobím, z jehož důsledků se vzpamatovávala ještě řadu let.

ÚSTR, Praha 2016, 1. vydání, brož., 200 str., ISBN 978-80-87912-46-1

Pozvánka na prezentaci knihy Československá rozvědka a pražské jaro (Praha, Literární kavárně Knihkupectví Academia 31.102016)

Prezentace knihy Československá rozvědka a pražské jaro

Ústav pro studium totalitních režimů srdečně zve na prezentaci knihy Jiřiny Dvořákové, Zdeňky Jurové a Petra Kaňáka Československá rozvědka a pražské jaro, která se uskuteční v pondělí 31. října 2016 od 17 hodin v Literární kavárně Knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1.Martin Groman: Stanislav Budín. Komunista bez legitimace

Obálka publikace Stanislav Budín. Komunista bez legitimace – ilustrační foto Životopisná studie o novináři Stanislavu Budínovi Komunista bez legitimace připomíná pohnuté osudy tohoto emigranta, komunisty i chartisty. Pokud dnes bývá Stanislav Budín připomínán, pak v souvislosti s rokem 1968, kdy byl šéfredaktorem časopisu Reportér, nebo se svým vyloučením z KSČ v roce 1936, které předznamenalo definitivní stalinizaci této strany. Osudy celoživotního komunisty, i když bez legitimace, byly ovšem mnohem pestřejší, ač zůstaly právě onou exkomunikací poznamenány. Budín po sobě zanechal paměti, které bývají označovány jako nejupřímnější vzpomínky bývalého komunisty. Tato kniha jde ovšem dál, srovnává například Budínova tvrzení s tím, co o stejných dějích vypovídají archivy. Věnuje se také rovině, kterou vlastní Budínovy memoáry nezmiňují, a tou je jeho vlastní tvorba. Blíže tak poznáme postoje a texty, které Budín publikoval na stránkách Rudého práva, New Yorských Listů nebo Kulturní politiky, případně vysílal v Československém rozhlase.

ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, váz., 272 str., ISBN 978-80-87912-41-6

Ohlasy v médiíchTereza Mašková, Vojtěch Ripka: Železná opona v Československu. Usmrcení na československých státních hranicích 1948–1989

Obálka publikace Železná opona v Československu. Usmrcení na československých státních hranicích 1948–1989 – ilustrační foto Kdo byli lidé usmrcení při pokusu o přechod hranice československé železné opony? Co je k přechodu hranice motivovalo? Měnila se podoba tohoto fenoménu v čase? Pokud ano, proč a jak? Kdo nese odpovědnost za usmrcené a co se s těmito viníky stalo? Jaké jsou rozdíly mezi zeměmi bývalého sovětského bloku v pokusech o přechod hranice, politice ochrany hranice či percepci po roce 1990? Co bylo o ostraze hranice obecně známo, respektive co věděli ti, kteří se pokusili o přechod hranice? Tyto otázky se snaží systematickým způsobem zodpovídat předkládaná studie. Spolu s knihou vznikla také elektronická aplikace.

Sociologický ústav AV ČR, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, brož., 197 str., ISBN 978 80 87912 31 7 (Ústav pro studium totalitních režimů), ISBN 978-80-7330-282-5 (Sociologický ústav AV ČR)


Jaromír Mrňka: Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960

Obálka publikace Svéhlavá periferie – ilustrační foto Kniha přispívá k hlubšímu poznání procesu utváření nové společnosti v pohraničí českých zemí na příkladu Zábřežska a Šumperska v letech 1945 až 1960. Zaměřuje se na strukturální aspekty demografického vývoje po druhé světové válce a proměny komunistické diktatury, včetně její hluboké krize v letech 1953 až 1956. Srovnáním dominantních diskursů a každodenního jazyka aktérů odhaluje základní hodnoty a obrazy, které vedly ke stabilizaci nebo naopak destabilizaci komunistického panství.

ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, brož., 216 str., ISBN 978-80-87912-34-8

Pozvánka na prezentaci knihy „Svéhlavá periferie“ ve čtvrtek 24. března od 19 hodin v Tranzitdisplay (Dittrichova 9, Praha 2)

Prezentace knihy Svéhlavá periferie

Zveme na představení knihy Jaromíra Mrňky Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960, kterou pořádá Spolek studentů historie FF UK ve čtvrtek 24. března od 19 hodin v Tranzitdisplay (Dittrichova 9, Praha 2). Jako hosté vystoupí Jiří Pernes a Michal Kopeček (ÚSD AV ČR). Knihu uvede náměstek ředitele Ústavu Ondřej Matějka.Petr Placák: Gottwaldovo Československo jako fašistický stát

Obálka publikace Gottwaldovo Československo jako fašistický stát – ilustrační foto „Konečným smyslem celého našeho snažení, celého života nás komunistů je uskutečnění velkých a svatých ideálů socialismu,“ prohlásil Klement Gottwald roku 1946 a nešlo o pouhý rétorický obrat. Komunistickou vizi ráje na zemi doboví politici i pozdější komentátoři často přehlíželi, a přece je jedině v tomto rámci možné vykládat poválečnou nacionálněsocialistickou revoluci, na jejíž vlně se komunisté dostali k moci. Radikální „lidovou“ revoluci, ve které komunisté spojili svaté ideály socialismu se svatými ideály národa, autor vykládá v rámci dějin masových antiliberálních hnutí minulého století a srovnává ji s vývojem v Itálii po první světové válce.

Paseka, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, váz., 189 str., ISBN 978-80-7432-604-2 (Paseka), ISBN 978-80-87912-32-4 (ÚSTR)


Petr Blažek: Ryszard Siwiec 1909–1968

Obálka publikace Ryszard Siwiec 1909–1968 – ilustrační foto Česko-anglická publikace, vydaná společně českým Ústavem pro studium totalitních režimů a polským Ústavem národní paměti, přináší všechna zásadní dostupná svědectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském občanovi, který se 8. září 1968 na varšavském stadionu zapálil na protest proti srpnové okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a účasti jednotek Polské lidové republiky na této invazi.

Sebeupálení Ryszarda Siwce patří vedle protestu Jana Palacha nejen k nejlépe popsaným, ale také k nejlépe zdokumentovaným. Díky tomu je možné pokusit se odpovědět na otázku, jaká byla motivace Ryszarda Siwce, ale také dalších osob, které zvolili tuto formu odporu. Podle mého názoru nebyl jejich cílem protest sám. Ryszard Siwiec, Jan Palach a další se rozhodli pro obrovské utrpení a obětování vlastního života proto, aby otřásli druhými a přiměli je zamyslet se nad obludností zla, které je obklopuje, aktivně se postavit na obranu znásilněných hodnot. Tímto způsobem chtěli napomoci k oslabení diktatury, ale také změnit svědomí druhých.

Z předmluvy Łukasze Kamińského

Istytut Pamieci Narodowej, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, váz., 248 str., ISBN 978-83-7629-847-4 (IPN), ISBN 978-80-87912-33-1 (ÚSTR)


Martin Jindra: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945

Obálka publikace:  Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945 – ilustrační foto Monografie o České pravoslavné církvi se věnuje doposud málo probádanému období let 1938–1945. Pravoslavní „Gorazdova směru“ patřili v české společnosti početně spíše k církevním popelkám. Přesto se dokázali nesmazatelně zapsat do dějin protinacistického odboje. Míra perzekuce, která postihla věřící této církve po odhalení sedmi československých parašutistů v pravoslavném chrámu v Resslově ulici v Praze, byla nebývalá. Dne 3. září 1942 byli kaplan Vladimír Petřek, předseda sboru starších pražské církevní obce Jan Sonnevend, farář Alois Václav Čikl a vladyka Gorazd stanným soudem odsouzeni k trestu smrti. Mezi zadrženými se ocitly další pravoslavné rodiny, jejichž členové později našli smrt v mauthausenském podzemním bunkru. Publikace se toto hojně studované téma snaží nahlížet komplexnějším pohledem, který odkrývá i dosud téměř neznámou kapitolu proněmecké kolaborace jednotlivců z řad duchovních České pravoslavné církve. Vypjaté období let 1938–1945 však před nás staví řadu dalších otázek, které jsou s existencí této církve spojeny: Jak probíhaly „námluvy“ o její přičlenění pod správu berlínského a německého arcibiskupa Serafima? Jaké další bolesti musela překonávat? Do jaké míry byla nacistickou perzekucí postižena její laická část? Kolik pravoslavných věřících bylo nuceně nasazeno po rozpuštění církve? Na všechny tyto otázky se autor snaží najít odpovědi. Součástí obrazově bohatě vypravené monografie jsou biografické medailony duchovních podílejících se na správě církevních obcí i vybraných perzekvovaných laiků České pravoslavné církve. Závěrečná část knihy obsahuje soubor 35 dosud převážně nepublikovaných dokumentů.

ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, váz., 376 str., ISBN 978-80-87912-26-3


Thomas Saintourens: Maestro

Obálka publikace:  Maestro  - ilustrační foto Kniha Maestro – pátrání po hudbě z koncentračních táborů sleduje cestu pianisty Franceska Lotora po stopách skladatelů, kteří tvořili navzdory osudu a hudbu skládali i v koncentračních táborech. Sledujeme tak život nejen Hanse Krásy, Viktora Ullmana či Erwína Schulhoffa, ale i méně známých skladatelů, například Rudolfa Karla, Émila Goué, Berta Boccosiho a dalších.
Z francouzštiny přeložila Hana Bělíková. Publikace vyšla i ve formátech ePUB, Mobi a PDF.

Volvox Globator, ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, váz., 232 str., ISBN 978-80-7511-114-2 (Volvox Globator), ISBN 978-80-87912-21-8 (ÚSTR), ISBN 978-80-7511-115-9 (epub), 978-80-7511-116-6 (pdf)


Vladimir Bukovskij: Moskevský proces

Obálka publikace:  Moskevský proces  - ilustrační foto Po titulu A vítr se vrací přinášíme společně s nakladatelstvím Volvox Globator další knihu významného ruského disidenta Vladimira Bukovského. Moskevské procesy dokumentují jeho neúspěšnou snahu o uspořádání „norimberského procesu“ nad komunismem v Moskvě v první půli devadesátých let. Z ruštiny přeložil Milan Dvořák. Publikace vyšla i v elektronické formě.

Volvox Globator, ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, váz., 785 str., ISBN 978-80-7511-108-1 (Volvox Globator), ISBN 978-80-87912-17-1 (ÚSTR), ISBN 978-80-7511-109-8 (epub), 978-80-7511-110-4 (pdf)6


Hana Havlůjová, Jaroslav Najbert a kolektiv: Paměť a projektové vyučování v dějepise

Obálka publikace: Paměť a projektové vyučování v dějepise - ilustrační foto Publikace je v prostředí české didaktiky dějepisu jedním z prvních pokusů o hledání a ověřování možností, jak při výuce moderních a soudobých dějin na základních i středních školách pracovat s tématem paměti a didakticky využívat vzpomínky pamětníků. Vznikla na základě spolupráce historiků, didaktiků dějepisu a pedagogů pilotních škol, kteří se v letech 2012–2014 zapojili do projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku, který byl realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR. V úvodní části autoři ukotvují základní pojmy a teoretické koncepty paměťových studií do didaktického prostředí. Následně na příkladech využití analýzy vzpomínek a hmotných svědků minulosti hledají cesty rozvíjení historického myšlení žáků a dosahování jejich samostatného historického poznání. Autoři zhodnocují i přednosti a limity projektové výuky a aplikace metody orální historie do dějepisné praxe.

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, 1. vydání, 249 str., ISBN 978-80-87912-12-6

Ohlasy v médiích:

 Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas a kolektiv: Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu

Obálka publikace: Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu - ilustrační foto Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku, který byl realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR. Publikace se zaměřuje na filmové obrazy minulosti a jejich význam pro historickou kulturu. Problematiku nahlíží z perspektivy didaktiky dějepisu a promýšlí možnosti využití filmu jako nástroje vzdělávání. Práce vychází ze zahraničních konceptů didaktiky dějepisu, které aplikuje na české prostředí. V části Teorie shrnuje klíčové pojmy a postupy, které souvisí s užitím filmového média k vzdělávacím cílům. V navazující části obecnou problematiku ilustruje na případových studiích, které didaktické koncepty spojují s konkrétním filmovým materiálem.

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, 1. vydání, 249 str., ISBN 978-80-87912-11-9

Eratta:

Kapitola 3 (Závěr) je nedopatřením umístěna na str. 208 namísto str. 242 (dle obsahu). Jména v rejstříku excerpovaná z kapitoly 2.4 jsou vzhledem k tomu o dvě stránky posunuta.
Za chybu se omlouváme.

Ohlasy v médiích:

 Václav Kaška: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952

Obálka publikace: Neukáznění a neangažovaní - ilustrační foto Vnitrostranická disciplína byla v komunistických stranách pojímána jako jeden z klíčových prostředků k získání a udržení moci. Proto se tato kniha soustředí na snahy efektivně regulovat chování a jednání členů KSČ. Autor vychází z rozsáhlého korpusu málo využívaných archivních materiálů, přičemž nepíše černobílý příběh vyprávěný z jednoho ústředního bodu, ale vykládá dějiny KSČ zdola, když analyzuje podobu a funkce jazyka, normativních textů, mechanismů i orgánů zkázňování, dále rekonstruuje nejčastější případy selhávání straníků a popisuje možnosti jejich trestání, což obraz údajně suverénní KSČ do určité míry problematizuje.

Conditio humana, ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, váz., 291 str., ISBN 978-80-905323-1-1 (Conditio humana), ISBN 978-80-87912-02-7 (ÚSTR)

Křest knihy za přítomnosti autora proběhne dnes 16. 5. na veletrhu Svět knihy od 18 hodin v Malém sále.

 Hana Rottová, Petr Slinták: Venkov v českém filmu 1945–1969. Filmová tvář kolektivizace

Obálka publikace: Venkov v českém filmu 1945–1969 - ilustrační foto Publikace se zabývá reflexí problematiky sociálních, kulturních a hospodářských proměn na českém venkově od konce druhé světové války do roku 1969, a to prostřednictvím analýzy hrané filmové tvorby.
Filmový obraz kolektivizace venkova zprostředkovaný státní kinematografií nabízí pestrou mozaiku různých přístupů – od přímé aplikace ideologických tezí komunistické politiky v rámci jednotlivých filmových děl až po kritičtější autorské pohledy revidující estetický i obsahový schematismus socrealistických filmů. Součástí knihy jsou vedle obecně laděných historických kapitol na téma kolektivizace venkova a vývoje ve státní kinematografii také kapitoly, které se zabývají procesy řízení filmové dramaturgie a jednotlivými schematickými motivy ve venkovských filmech. Obsáhlá část je věnována analýze řady konkrétních filmů ve vztahu k dílčím podtématům (rodina, obec, krajina apod.) v souvislostech socialistické transformace venkovské společnosti.


Academia, ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, váz., 483. str., ISBN 978-80-200-2303-2 (Academia), ISBN 978-80-87211-92-2 (ÚSTR)

 Pavel Knihař: Legie, můj život. Od vojína k veliteli praporu. Ladislav Kudrna (ed.)

Obálka publikace: Legie, můj život - ilustrační foto Paměti Pavla Knihaře zachycují jeho pohnutou životní odyseu, od protektorátní Prahy přes vietnamskou džungli až po alžírská údolí a pohoří. Poté, co se v Československu chopili moci komunisté, založil ilegální organizaci Svaz svobodných studentů, vydávající časopis Svobodný hlas. V červnu 1948 byl zatčen Státní bezpečností a surově vyslýchán v Bartolomějské. Po propuštění se rozhodl emigrovat na Západ a pokračovat v boji proti totalitnímu režimu. Bylo mu pouhých sedmnáct let, když počátkem listopadu 1948 vstoupil do řad francouzské cizinecké legie. Po výcviku byl odeslán do Indočíny, kde čtyři roky bojoval s Viet Minhem. Mladý muž se záhy vypracoval ve vynikajícího velitele čety. Za statečnost v boji s nepřítelem obdržel mnoho vyznamenání, včetně nejvyššího ocenění pro poddůstojníky, Médaille Militaire. Po skončení války v jihovýchodní Asii se zúčastnil alžírského konfliktu, který si svou tvrdostí nezadal s Vietnamem. Legionářská kariéra Pavla Knihaře je v kontextu ostatních Čechoslováků bezprecedentní. Začal jako vojín a po třiceti letech odešel do výslužby jako kapitán. Později byl povýšen do hodnosti velitele praporu (český ekvivalent podplukovník). Francie si natolik vážila jeho služeb, že jej ocenila Řádem komandéra čestné legie. Takové cti se předtím dostalo pouze dvěma Čechoslovákům.


Academia, ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, váz., 248 str. ISBN 978-80-200-2289-9 (Academia) ISBN 978-80-87211-80-9 (Ústav pro studium totalitních režimů)

Ohlasy v médiích

 Mirek Vodrážka: Filosofie tělesnosti dějin

Obálka publikace: Filosofie tělesnosti dějin - ilustrační foto Filosofie tělesnosti dějin přináší zcela nový pohled na historiografii a na její metody. Autorovo kritické myšlení odkrývá a překonává různá i akademická klišé a dokáže nahlédnout a přečíst přehlížené symptomy. Vytváří se zde obraz totalitarismu, v němž autor hledá kontrastující linie, jež vycházejí z primárního konfliktu mezi kontrakulturou a prosystémově orientovaným disentem. Underground a jirousovská kontrakultura, jejichž kořeny nachází právě ve vztahu a tělesnosti resp. emocionality, jsou pro něj klíčem, umožňujícím proniknout až k samé „děloze dějin“ jakožto „vtělené historii“. Právě (a možná pouze) na základě tělesného vnímání světa lze klást odpor proti dehumanizaci, počínaje „emocionalismem“ v rovině holého žití a konče rovinou socializace. Dochází zde k demystifikaci neosobních, protože netělesných dějin, jejichž hybnou silou je spojení moci a vědy. Autor je nejen analytikem, nýbrž i aktérem dějin, a proto má jeho kniha rovněž ráz osobního svědectví, velmi odlišného od standardních historiografických prací, o to však potřebnějšího.


Herrmann & synové, ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, váz., 351 str., ISBN 978-80-87054-32-1 (Herrmann & synové), ISBN 978-80-87211-94-6 (ÚSTR)

 Jiří Bašta: Lidové milice. Nelegální armáda Komunistické strany Československa 1948–1969

Obálka publikace:  Lidové milice - ilustrační foto Monografie Lidové milice. Nelegální armáda Komunistické strany Československa 1948–1969 je dosud nejpodrobnější prací zabývající se problematikou Lidových milicí. Od svého zrodu v roce 1948 patřila tato polovojenská organizace po celá čtyři desetiletí nesvobody k mocenským nástrojům totalitního režimu, přestože navzdory svému významu nikdy nebyla pevně legislativně ukotvena. Založení Lidových milicí tvořilo nedílnou součást předem připravovaného komunistického převratu a milice se poté staly jedním z garantů změny režimu a dalšího totalitního vývoje.

Ve většině publikací věnovaných únorovým událostem roku 1948 a následné totalitě v Československu jsou Lidové milice zmíněny jen letmo. Autor knihy se zaměřil zejména na aktivity Lidových milicí v českých zemích a v rámci tématu se pokusil o maximální zapracování všech dostupných prostudovaných pramenů, aby zachytil reálný obraz života milicí.


ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, váz., 408 stran, ISBN 978-80-87211-87-8


Jan Synek: Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu

Obálka publikace  Svobodni v nesvobodě - ilustrační foto Po únorovém převratu v roce 1948 se věznice v Československu začaly plnit politickými vězni. Nemalou část z nich tvořili duchovní i prostí věřící křesťanských církví. Během věznění si v krajně nepříznivých podmínkách většinou dokázali uchovat nejen svou víru, ale i základní prvky náboženského života. Autor sleduje průběh perzekuce církví a náboženských společností v poúnorovém Československu, vývoj vězeňství a náboženský život ve věznicích od habsburské monarchie po konec reálněsocialistického režimu. Srovnává komunity vězněných věřících podle vyznání, neomezuje se však přitom jen na nejpočetnější katolické kněží, řeholnice a řeholníky, ale pozornost věnuje i nekatolickým křesťanům, zejména adventistům či Svědkům Jehovovým.

Vyšehrad, ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, brož., 256 str., ISBN 978-80-7429-333-7 (Vyšehrad), ISBN 978-80-87211-76-2 (ÚSTR)

 Bárta, Milan; Břečka Jan; Kalous Jan: Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení

Obálka publikace Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení - ilustrační foto Rok po invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa proběhly v ulicích mnoha velkých měst rozsáhlé demonstrace, do kterých se zapojili především mladí lidé. Vyjadřování nesouhlasu s přítomností sovětské armády na našem území se mísilo s projevy nespokojenosti s nastoupenou cestou nového vedení komunistické strany. To pouliční protesty očekávalo a nejspíše i přivítalo, podle něj totiž dokazovaly, že tzv. protisocialistické síly existují. Legitimizovaly tak jeho politiku a daly mu do ruky pádné argumenty k postupu proti zbytku reformistů v čele s Alexandrem Dubčekem. Brutální potlačení nepokojů jednotkami tehdejší bezpečnosti, armády a Lidových milicí, které si vyžádalo oběti na životech, posloužilo rovněž jako varování do budoucna a současně jako důkaz předložený sovětskému vedení, že v osobě Gustáva Husáka byl postaven do čela Československa správný člověk. Naopak pro veřejnost symbolizoval srpen 1969 definitivní konec Pražského jara. Předkládaná publikace se na základě rozsáhlého archivního výzkumu snaží přiblížit události srpna 1969 a zasadit je do kontextu tehdejšího dění.

ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, váz., 336 str., ISBN 978-80-87211-73-1

Knihu Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

 Jaroslav Čvančara: Děti nepřátel Říše. Osudy Svatobořických dětí

Obálka publikace Děti nepřátel Říše - ilustrační foto Ve středu 27. května 1942 v 10.35 hodin zazněl v Praze-Libni výbuch, jehož ozvěna se na mnoho let rozezněla do celého světa. V Berlíně se původní ohromení z útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha proměnilo v zuřivost a vzápětí v touhu po pomstě. Nastalo období bestiálního teroru. Nezbývalo mnoho a oběťmi se mohlo stát i 46 tzv. Svatobořických dětí – dětí vlastenců, zatčených v období heydrichiády. Tato kniha přináší první a jedinečné informace z více než třicetiletého bádání autora a představuje děti, které prošly internací v Praze na Jenerálce a až do konce války žily v internačním táboře ve Svatobořicích.

ANLET, ÚSTR, 1. vydání, brož., 64 str., ISBN 978-80-905329-0-8 (ANLET), ISBN 978-80-87211-65-6


 Ladislav Kudrna: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta

Obálka publikace První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta - ilustrační foto Další publikace Ladislava Kudrny přináší zcela nové informace o působení Čechů a Slováků na bojištích jihovýchodní Asie v rozmezí let 1945–1954. Díky tomu, že autor mohl studovat relevantní materiály přímo v archivu francouzské cizinecké legie, jsou čtenáři vůbec poprvé předloženy údaje o počtech československých občanů sloužících v jejích řadách od samého počátku až do současnosti. Nechybí ani zpracování počtu padlých Čechoslováků v Indočíně, včetně jejich jmenného seznamu, a zasazení problematiky první vietnamské války do kontextu mezinárodních událostí. Jedinečnost publikace podtrhuje množství doposud nikdy nezveřejněných fotografií, mapujících nasazení (nejen) našich občanů v průběhu indočínské války. Jedná se o monografii, jejíž nedílnou součástí jsou přepsané autentické dopisy mladého Ladislava Charváta, kterého osud zavál až na vzdálené vietnamské bojiště.

Academia, ÚSTR, 1. vydání, váz., 360 str., ISBN 978-80-200-2198-4 (Academia), ISBN 978-80-87211-67-0 (ÚSTR)

Knihu První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

Ohlasy v médiích

 Natalia Gorbaněvská: Poledne

Obálka publikace Poledne - ilustrační foto Kniha líčí průběh a okolnosti demonstrace osmi sovětských občanů z 25. srpna 1968 na Rudém náměstí v Moskvě, kteří protestovali proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Spojením vzpomínek autorky Natalie Gorbaněvské a jejích přátel, přepisu soudního líčení, oficiálních pramenů a dobových tiskovin vzniká ojedinělý dokumentární text, který přibližuje motivace demonstrantů, protest samotný, reakce na něj i důsledky, které pro ně z tohoto dnes již legendárního počinu vyplynuly. Kniha byla přeložena do několika jazyků, ale přestože je bezprostředně spojena s naší minulostí, v češtině vychází po více než 40 letech vůbec poprvé.

Natalia Gorbaněvská (* 1936) je ruská básnířka a novinářka. V roce 1964 absolvovala Leningradskou univerzitu. V dubnu 1968 vydala první číslo samizdatového periodika Chronika tekuščich sobytij (Kronika současných událostí). Společně se sedmi přáteli se rozhodla protestovat na Rudém náměstí proti sovětské okupaci Československa. Při demonstraci byla zatčena, ale jako matku tříměsíčního syna ji propustili. Ihned začala pracovat na zprávě o protestu a soudním procesu s demonstranty, která vyšla pod názvem Poledne nejprve v samizdatu a krátce nato i v několika jazycích na Západě. V prosinci 1969 byla opět zatčena. O rok později byla prohlášena za duševně nemocnou a umístěna do vězeňské psychiatrické nemocnice v Moskvě a následně v Kazani. Po návratu v roce 1972 se opět zapojila do disidentského hnutí. Pod hrozbou dalšího uvěznění se rozhodla odejít do exilu. Od roku 1975 žije v Paříži, kde se věnuje básnické tvorbě a aktivně vystupuje na obranu lidských práv ve světě. Kniha vychází v koedici s nakladatelstvím Torst.

Torst, ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, váz., 312 str., ISBN 978-80-7215-442-5 (Torst) ISBN 978-80-87211-66-3 (ÚSTR)

Knihu Poledne si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

 Jan Rychlík: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914–1992

Obálka publikace Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914–1992 - ilustrační foto Československo, stát, v němž většina obyvatel dnešní České republiky i Slovenska prožila velkou část svého života, patří dnes již do historie. Vztahy mezi dvěma národy, které se na víc než sedm desetiletí sešly v tomto státě jako ve svém domově, ale zůstávají živé a blízké. Kniha historika Jana Rychlíka, vycházející poprvé v souborném vydání, si klade za cíl přiblížit především českému čtenáři opomíjenou „druhou stranu“, slovenskou politiku a její specifika v celém období společného státu. Jeho zasvěcené a podrobné líčení, začínající již za Rakousko-Uherska a za první světové války, sleduje vývoj česko-slovenských vztahů především v politické oblasti, postupné zesilování autonomistických tendencí ve slovenské politice s vrcholem v rozbití ČSR po Mnichovu a vytvoření samostatného slovenského státu. Autor vyhradil dostatečný prostor nejznámějším aktérům slovenské politiky tohoto období – Andreji Hlinkovi, Milanu Hodžovi či Jozefu Tisovi. Druhá polovina knihy se věnuje slovenské politice v lidově demokratickém Československu, na cestě od centralizace k federaci, a v období husákovské normalizace. Závěrečná kapitola pojednává o peripetiích rozpadu Československa a vzniku dvou nových samostatných celků na mapě Evropy. Práce Jana Rychlíka, založená na velkém množství archivních materiálů, je ojedinělým příspěvkem k naší stále ještě nedávné a dosud živé minulosti.

Vyšehrad, ÚSTR, vydání ve Vyšehradu první, váz., 677 str., ISBN 978-80-7429-133-3 (Vyšehrad), ISBN 978-80-87211-59-5 (ÚSTR)

Knihu Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914–1992 si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

 Martin Tichý: Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol.

Obálka publikace „Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol.“ - ilustrační foto Kniha Martina Tichého Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol. podává dílčí analýzu protikomunistických aktivit v Československu 40. a 50. let. Na příkladu táborské skupiny Bayer a spol. analyzuje pohnutky a motivaci, které v tehdejší době přiváděly oponenty KSČ k protirežimnímu vystoupení. Snaží se poskytnout vyvážený pohled na problematiku, jež se v naší době stává předmětem mnohdy nevěcných a emocemi zatížených polemik.

ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 218 str., ISBN 978-80-87211-56-4

Knihu Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistické skupiny Bayer a spol. si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

 Pavel Kreisinger: Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje

Obálka publikace „Brigádní generál Josef Bartík“ - ilustrační foto Monografie se zabývá složitými životními osudy brigádního generála Josefa Bartíka (1897–1968), důstojníka z tzv. zpravodajské jedenáctky Františka Moravce. Kniha se soustřeďuje na Bartíkovu činnost v československé armádě v letech 1918–1945, tedy v době meziválečné a válečné, v Polsku, Francii a Velké Británii. Kromě toho zachycuje i jeho dřívější působení u československých legií v Itálii během Velké války. Stranou nezůstávají ani Bartíkovy poválečné osudy, kdy byl jako významný zpravodajský důstojník bezprostředně po únoru 1948 perzekvován. Text doprovázený obrazovými přílohami a řadou dokumentů se neomezuje pouze na líčení Bartíkovy vojenské kariéry, ale zachycuje i některé aspekty jeho rodinného a civilního života.

ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 192 str., ISBN 978-80-87211-55-7

Knihu Brigádní generál Josef Bartík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

Ohlasy v médiích

 Ondřej Koutek: Prokop Drtina. Osud československého demokrata

Obálka publikace „ Prokop Drtina. Osud československého demokrata“ - ilustrační fotoe Bez velké nadsázky se dá říci, že snad každý, kdo se zajímá o naše nejnovější dějiny, četl paměti Prokopa Drtiny, nazvané Československo můj osud. Někdejší ministr spravedlnosti, jeden z čelných představitelů demokratické politiky předúnorové doby, v nich zachytil zlomové okamžiky československých dějin, události, jichž byl sám aktivním účastníkem. Kniha historika Ondřeje Koutka sleduje osud politika, jehož život se téměř bezezbytku překrýval s dobou existence Československa. Autor věnuje pozornost všem obdobím Drtinova života, počínaje první republikou, kdy mladý příslušník národně socialistické strany vstoupil do služeb prezidenta Beneše. Po Mnichovu se Drtina angažoval v odboji a po útěku do exilu se stal aktivním členem politické reprezentace a také pod pseudonymem Pavel Svatý známou a oblíbenou postavou zahraničního rozhlasového vysílání. Vrchol a zlom Drtinovy politické kariéry představuje poválečné tříletí, kdy působil jako ministr spravedlnosti v tehdejších československých vládách. Jeho poúnorové osudy byly dramatické – po pokusu o sebevraždu skokem z okna byl zatčen, do roku 1960 vězněn, po nepříliš úspěšných pokusech o rehabilitaci pak za normalizace působil aktivně v disentu. Kniha O. Koutka, vycházející z velkého množství pramenů, je současně portrétem demokrata, člověka veřejně aktivního za všech režimů, a dějinami československé demokracie jako takové.

Vyšehrad, ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 440 str., ISBN 978-80-7429-069-5 (Vyšehrad), ISBN 978-80-87211-50-2 (ÚSTR)

Knihu Prokop Drtina. Osud československého demokrata si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

 Josef Pazderka (ed.): Invaze 1968. Ruský pohled

Obálka publikace „Invaze 1968. Ruský pohled“ - ilustrační fotoe Kniha Invaze 1968. Ruský pohled představuje první pokus o ucelenější náhled na ruské vnímání pražského jara a okupace roku 1968. Popisuje pocit spřízněnosti, který sovětská liberální inteligence a rodící se disidentské hnutí cítily v čase brežněvovského utahování šroubů vůči dění v Praze, jež pro ně představovalo jednu z posledních nadějí na změnu.
Publikace představuje také sovětské novináře pobývající v Praze, kteří podporovali změny v tehdejší ČSSR a následně za svůj postoj zaplatili deportací a ztrátou zaměstnání. Nahlíží i na sovětské vojáky, kteří přijeli do Československa, a v rozhovorech s nimi a dalších textech vykresluje jejich vnitřní svět i mohutnou mašinerii sovětské propagandy, jejímuž vlivu byli vystaveni.

Knihu doprovázejí fotografie Josefa Koudelky, Karla Cudlína, Paula F. Goldsmithe, Miroslava Župníka a dalších autorů, stejně jako unikátní a dosud nepublikované snímky ze soukromých archivů sovětských vojáků i novinářů.

Torst, ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 272 str., ISBN 978-80-7215-414-2 (Torst), ISBN 978-80-87211-49-6 (ÚSTR)

Knihu Invaze 1968. Ruský pohled si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

Kniha Josefa Pazderky „Invaze 1968. Ruský pohled“ vychází v ruském překladu

Obalka publikace Пражская весна: взгляд из России

Kniha Josefa Pazderky „Invaze 1968. Ruský pohled“, kterou vydal ÚSTR společně s nakladatelstvím Torst v roce 2011, nyní vychází v ruském překladu. Za podpory ÚSTR ruskou verzi knihy vydalo nakladatelství NLO, redakci a překlad zajistila petrohradská pobočka sdružení Memorial (nyní Fond Iofe). Právě v petrohradském Fondu Iofe se v úterý 11. 10. 2016 uskuteční prezentace knihy za účasti Josefa Pazderky. Ve čtvrtek 13. 10. pak proběhne prezentace v Moskvě v tamním sdružení Memorial. Obě prezentace spolupořádá České centrum v Moskvě.

Ohlasy v médiích

 Martin Valenta: Revoluce na pořadu dne. Kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé straně Zelených: diskursivní analýza

Obálka publikace Revoluce na pořadu dne Práce Martina Valenty ozřejmuje teoretické kořeny západního a zejména západoněmeckého hnutí roku 1968. Využívá k tomu receptivní analýzu kritické teorie Frankfurtské školy, jejíž neomarxismus ovlivnil povahu západního roku 1968 a z něho vzešlá politická a sociální hnutí. Nabízí pro českého čtenáře ojedinělý vhled do problematiky západního neomarxismu a jeho vlivu na společnost a politiku na západní straně železné opony.

UK FSV IMS, MATFYZPRESS, ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, brož., 320 str., ISBN 978-80-7378-153-8 (MATFYZPRESS), ISBN 978-80-87211-48-9 (ÚSTR)

Ohlasy v médiích:

 Jaroslav Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba

Obálka publikace  Rudolf Beran a jeho doba Rudolf Beran (1887–1954), prvorepublikový předseda agrární strany a předseda několikaměsíční pomnichovské česko-slovenské vlády, patří mezi nejtragičtější postavy našich moderních dějin. Rozsáhlá biografie historika Jaroslava Rokoského přitom nabízí víc než jen životopis politika – Beranův život je zároveň příběhem vzestupu a pádu politické strany, s níž doslova spojil svůj osud. Autor sleduje Beranovu kariéru od počátků agrárního hnutí, přes válečné události až k poválečnému procesu se „zrádci“ republiky. Kniha přibližuje skrze osud hlavního protagonisty krizové okamžiky našich moderních dějin a otevírá mnohé „třinácté komnaty“, na něž bychom při pohledu zpět často rádi zapomínali.

Vyšehrad, ÚSTR, Praha 2011, 1. vydání, váz., 912 str., ISBN 978-80-7429-067-1 (Vyšehrad), ISBN 978-80-87211-47-2 (ÚSTR)

Knihu Rudolf Beran a jeho doba si můžete zakoupit v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů a prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

Ohlasy v médiích:

 Adam Hradilek (ed.): Za vaši i naši svobodu

Obálka publikace Za vaši i naši svobodu Životní příběhy občanů zemí Varšavské smlouvy, kteří pod heslem „za vaši a naši svobodu“ protestovali proti okupaci Československa v roce 1968, ožívají v obsáhlém souboru rozhovorů, jejichž cílem je zdokumentovat motivace, účast na protestech a důsledky, které museli protestující nést, popřípadě nesou dodnes. Mnozí z nich byli vyhozeni ze škol a zaměstnání, zavíráni do věznic, pracovních táborů a psychiatrických léčeben, odesíláni do vyhnanství na Sibiř nebo donuceni k emigraci, někteří svoji osobní statečnost zaplatili životem. Tato kniha vznikla proto, aby neupadli v zapomnění. Osudy demonstrantů z Rudého náměstí, disidentů z východního Německa, Polska, Bulharska a Maďarska doplňují historické studie popisující reakci na okupaci Československa v zemích, které se tohoto násilného aktu zúčastnily. V knize naleznete i dosud nepublikované dobové fotografie a dokumenty.

ÚSTR, Torst, 2010, 1. vydání, váz., 472 str., ISBN 978-80-87211-43-4 (ÚSTR), ISBN 978-80-7215-404-3 (Torst)

Knihu Za vaši i naši svobodu si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů

Ohlasy v médiích:Jan KALOUS: Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ

Obálka publikace Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ - ilustrační foto Štěpán Plaček (1909–1992) patřil k významným aktérům sféry politického zpravodajství československého ministerstva vnitra po skončení druhé světové války. Monografie se zabývá nejen Plačkovou kariérou na předúnorovém MV (včetně podílu na aférách v období 1945–1948), ale přibližuje také jeho mladá léta, nezlomné komunistické přesvědčení, věznění v 50. letech i život po propuštění až do 90. let. Součástí knihy jsou dosud neznámé dokumenty a fotografie z Plačkovy pozůstalosti.

ÚSTR, Praha 2010, 1. vydání, váz., 428 str., ISBN 978-80-87211-39-7

Knihu Štěpán Plaček. Život zpravodajského fanatika ve službách KSČ si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů

Ohlasy v médiíchLadislav KUDRNA: Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii

Obálka publikace Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legiii - ilustrační foto V pořadí již osmá kniha Ladislava Kudrny mapuje doposud neznámou stránku z našich novodobých dějin. Více než 2000 československých mladíků bojovalo a umíralo v pekle první vietnamské války. Přes 500 z nich potom v daleké cizině padlo. Ve všech případech se jednalo o příslušníky francouzské cizinecké legie. Autor měl k dispozici materiály týkající se 21 těchto mužů, kteří v průběhu těžkých bojů upadli do vietnamského zajetí a následně byli, po více než roce utrpení v zajateckých táborech, transportováni do „lidově“ demokratického Československa. Kniha se nevěnuje pouze bojovému nasazení našich jedenadvaceti občanů v rámci cizinecké legie, ale i tomu, co mu předcházelo a posléze následovalo. Tedy proč tito mladíci, v mnoha případech nezletilci, utíkali do zahraničí. Proč vstoupili do služeb cizinecké legie, jak probíhal drsný výcvik v severní Africe, jaký byl průběh války samotné, jaké panovaly podmínky ve vietnamských zajateckých táborech. Nechybí zpracování repatriace zajatců do Československa, podpory československé vlády Ho Či Minovu režimu. Zacházení s repatrianty po příjezdu do vlasti, jejich propagační využití, respektive potrestání. To vše, plus další aspekty pojící se k dané problematice, si bude moci čtenář přečíst v knize, která je bohatě doplněna doposud neznámými fotografiemi a archivními materiály.

Prezentace publikace (ÚSTR, 14. dubna 2010)

ÚSTR, Naše vojsko, Praha 2010, 1. vydání, váz., 400 str., ISBN 978-80-87211-26-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-206-1099-7 (Naše vojsko)

Knihu Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů

Ohlasy v médiích:Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. Ministři a jejich náměstci

Obálka publikace Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. Ministři a jejich náměstci - ilustrační foto Publikace Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. Ministři a jejich náměstci je výsledkem dlouhodobého badatelského projektu historiků Ústavu pro studium totalitních režimů. Prezentuje mozaiku 55 jmen – osob, které se více či méně podílely na činnosti ministerstva vnitra na území dnešní České republiky v období komunistického režimu. Slovník se pro období 1948-1989 soustřeďuje na ministry vnitra a náměstky ministerstva vnitra (v období 1950-1953 ministerstva národní bezpečnosti) na centrální, československé úrovni. Po lednu 1969 reflektuje rovněž tři ministry vnitra České socialistické republiky. Kniha je doplněna podrobnou studií věnovanou vývoji organizační struktury ministerstva vnitra.

ÚSTR, 2010, 1. vydání, váz., 232 str., ISBN 978-80-87211-25-0

Knihu Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. Ministři a jejich náměstci si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů

Ohlasy v médiích:Občanské fórum, den první. Vznik Občanského fóra v dokumentech a fotografiích

Obálka publikace Občanské fórum, den první - vznik Občanského fóra v dokumentech a fotografiích - ilustrační foto
Potisk DVD Občanské fórum, den první - vznik Občanského fóra v dokumentech a fotografiích - ilustrační foto
Editovaný přepis originálního záznamu večera 19. listopadu 1989 v Činoherním klubu podrobně zachycuje vznik Občanského fóra. Je ojedinělým a nenahraditelným dokumentem, umožňujícím podrobnou a plastickou rekonstrukci zakládajícího aktu představitelů různých směrů tehdejší protikomunistické opozice.
Dokument uvozuje stručná studie, která hledá kořeny pozdější podoby OF v okamžicích jeho založení. Po ní následuje samotný přepis a medailonky významných osob spjatých se založením OF. Význam edice podtrhuje kompletní videozáznam jednání Občanského fóra, přiložený na dvou DVD. K večeru se rovněž vztahují dva rozhovory s kameramany, kteří události zachytili, a na knihu navazují další rozhovory s vybranými účastníky setkání v Činoherním klubu, které jsou dostupné na webové adrese: old.ustrcr.cz/cs/rozhovoryof. Přepis doplňují barevné i černobílé fotografie Jaroslava Kořána zachycující jednání Občanského fóra s autorovou krátkou vzpomínkou na první dny pádu komunistického režimu.
V přílohách jsou kromě faksimile jedné z prvních verzí provolání Občanského fóra publikovány také reakce komunistické totalitní moci z 19.–21. listopadu 1989. Ojedinělá informace 1. odboru II. správy SNB navíc umožňuje identifikaci jednoho z důležitých informačních zdrojů totalitní moci o rané fázi vývoje Občanského fóra.
Knihu recenzovali historici Prokop Tomek a Jiří Suk. „Publikování přepisu diskuse z úvodního shromáždění Občanského fóra v pražském Činoherním klubu 19. 11. 1989 je bezpochyby významným edičním počinem. Díky němu se doplní a zpřesní naše poznání politického převratu/revoluce a jeho kolektivního aktéra – Občanského fóra. Úvodní debata o založení OF je v mnohém klíčová a tvoří výchozí matrici pro pochopení dalšího vývoje tohoto přechodného, ale významného politického hnutí,“ říká Jiří Suk, autor knihy Labyrintem revoluce.

ÚSTR a Městská část Praha 1, Praha 2009, 1. vydání, váz., 192 stran, ISBN 978-80-87211-28-1

Knihu Občanské fórum, den první. Vznik Občanského fóra v dokumentech a fotografiích si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů

Ohlasy v médiíchStanislava VODIČKOVÁ: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana

Obálka monografie Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana - ilustrační foto Publikace se věnuje osudu Josefa kardinála Berana (1888–1969) v kontextu moderních dějin 20. století. Přibližuje ho jako člověka pevně ukotveného v křesťanských hodnotách, který vzdoroval dvěma totalitním režimům – v době nacistické okupace se stal vězněm v koncentračním táboře Dachau a v době komunistického panství prošel postupně „domácím vězením“, čtrnáctiletou internací pod dohledem StB a nakonec vyhoštěním z vlasti bez možnosti návratu. Beranovy životní etapy jsou v knize doplněny množstvím dobových fotografií a archiválií, z nichž většina nebyla dosud publikována. Součástí monografie je také nosič CD s autentickou nahrávkou jeho vzpomínek. Kniha vychází ke 40. výročí úmrtí Josefa kardinála Berana v Římě.

CDK, ÚSTR, 2009, 1. vydání, váz., 400 stran, ISBN 978-80-7325-189-5 (Centrum demokracie a kultury), ISBN 978-80-87211-16-8 (Ústav pro studium totalitních režimů)

Knihu Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů

Ohlasy v médiíchTomáš BURSÍK: Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949–1961

Obálka publikace Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali - ilustrační foto V této knize se autor na konkrétních případech pokusil doložit způsoby a metody, které se běžně uplatňovaly v sovětských trestaneckých pracovních táborech již od dvacátých let 20. století a které byly využity i v systému uranového „GULAGU“ v Československu. Hovoří o hromadném nasazení vězňů v uranovém průmyslu, o diferencovaných přídělech potravy, uplatnění odměn a trestů v závislosti na pracovním výkonu odsouzeného. V mnoha věcech se komunistická diktatura v ČSR „přiučila“ od svého pokrevního bratra – nacistického režimu v sousedním Německu.

ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, váz., 212 stran, ISBN 978-80-87211-22-9

Knihu Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ohlasy v médiích:Kolektiv autorů: Praha objektivem tajné policie

Obálka publikace Praha objektivem tajné policie - ilustrační foto Kniha Praha objektivem tajné policie přináší více než 200 stran unikátních, dosud nepublikovaných fotografií ze sledování prováděných komunistickou Státní bezpečností. Publikace představuje syrový obraz normalizační Prahy doplněný o odborné texty, včetně přehledného rejstříku a informací, jak a proč kniha vznikla. To vše v dvojjazyčné, česko-anglické verzi.

Ukázka z publikace „Praha objektivem tajné policie“ (Akce PALÁC 1, sledovaná osoba: Cardinal František TOMÁŠEK, 26.8.1988, Praha, Loretánské náměstí, s. 140-141) Ukázka z publikace „Praha objektivem tajné policie“ (Akce ALI, sledovaná osoba: Alena HROMÁDKOVÁ, 24.3.1987, Praha, u sochy sv. Václava na Václavském náměstí, s. 238-239) Ukázka z publikace „Praha objektivem tajné policie“ (Akce PRODUCENT 1, sledovaná osoba: Miloš FORMAN, 11.1.1982, Praha, ulice U Lužického semináře, s. 254-255)

ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, váz., 288 stran, ISBN 978-80-87211-11-3

Knihu Praha objektivem tajné policie si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ohlasy v médiíchPetr BLAŽEK, Patrik EICHLER, Jakub JAREŠ: Jan Palach 69

Obálka publikace Jan Palach 69 - ilustrační foto V lednu 1969 se na pražském Václavském náměstí zapálil dvacetiletý student Jan Palach. Chtěl tak vyburcovat své spoluobčany, aby se postavili nastupující normalizaci. Ačkoliv na jeho protest i smrt bezprostředně reagovaly statisíce lidí, dalšímu omezování občanských svobod se již zabránit nepodařilo. Od Palachovy doby je tak nasnadě otázka, zda měl jeho čin vůbec smysl, a pokud ano, tak jaký? Sborník Jan Palach '69 nabízí řadu textů, úvah a dokumentů, které by měly napomoci v hledání odpovědí. Kniha přináší vůbec poprvé nejen detailní historický popis Palachova příběhu a jeho radikálního protestu, ale přibližuje také jeho teologickou, filosofickou i uměleckou reflexi. Podrobně se věnuje rovněž osudům Palachových následovníků i předchůdců v Československu a v dalších státech východního bloku. Součástí knihy je rozsáhlá edice archivních dokumentů a fotografií, které shromáždili během vyšetřování Palachova sebeupálení příslušníci Veřejné i Státní bezpečnosti. Jedná se většinou o dosud nepublikované materiály. Kniha obsahuje také filmový DVD disk s šesticí dokumentárních a uměleckých snímků, které se k tématu Jana Palacha a jeho činu vztahují.

ÚSTR, FF UK, Togga, Praha 2009, 1. vydání, 165 x 240 mm, 640 stran, ISBN 978-80-87211-04-5

Knihu Jan Palach 69 si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.


Jana PÁVOVÁ: Demagog ve službách strany. Portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého

Obálka publikace Demagog ve službách strany - ilustrační foto Kniha představuje životní dráhu a politickou kariéru muže, svého času ministra informací a kultury, který své rétorické schopnosti a touhu být viděn ve středu dění zapojil do služeb Komunistické strany Československa.

Seznámíme se s Kopeckého osobností, která zásadní měrou profilovala vzestup československého stalinismu se všemi jeho tragickými excesy, a v druhé polovině 50. let byla trpným svědkem jeho diskreditace a ústupu k mírnějším formám diktatury. Autorka mapuje postoje a chování Václava Kopeckého od jeho studentských let, přes vstup do KSČ až po činnost uprostřed světových otřesů pozdních 30. a 40. let. Dílo klade důraz na Kopeckého osobnostní rysy, přesvědčení i obsese. Vyobrazuje člověka vytrvale pracujícího na vzestupu vlastní strany, s níž osudově spojil vlastní kariéru. Kvantum Kopeckého citátů a bohaté množství charakteristických epizod z jeho mezilidských vztahů, staví čtenáře před tolikrát řešenou otázku, nakolik se v myslích budovatelů komunistické despocie nacházela živočišná mocichtivost a víra ve „světlý ideál“. Ve svém souhrnu tyto informace vrhají také světlo na postoje a osudy mnoha známých jmen českého kulturního života. Knihu doplňuje kvalitní obrazový materiál, čerpaný z velké části z archivních fondů.

ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, 220 x 250 mm, 192 stran, ISBN 978-80-87211-09-0

Knihu Demagog ve službách strany. Portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ohlasy v médiích:Ladislav KUDRNA: Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím.

Obálka publikace Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím - ilustrační foto Kniha Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím přináší zcela nový pohled na události našich novodobých dějin, které se bezprostředně týkaly československých letců, bývalých příslušníků RAF. Společně s plukovníkem letectva Petrem Urubou projdeme mezníky československých dějin, jež bezprostředně ovlivnily jejich osudy. Naše cesta začne ve třicátých letech 20. století a skončí sametovou revolucí. Poprvé je veřejnosti v ucelené formě prezentována problematika perzekuce bývalých příslušníků královského letectva nejen u armádního, ale i u dopravního letectva po únoru 1948, nechybí náhled do trpkých padesátých let 20. století, do života ve stínu mocné StB, počátků rehabilitace v šedesátých letech a řada dalších nových pohledů do naší nedávné historie, jež z letců, kteří brázdili nebe nad Evropou a Třetí říší, udělala na mnoho let zapomenuté muže.

Jak je tedy patrné, nejedná se o biografi i jednoho z nich – plukovník Uruba se stane „pouze“ naším průvodcem po dané problematice.

ÚSTR, Praha 2008, 1. vydání, 230 x 287 mm, 304 stran ISBN 978-80-87211-07-6

Knihu Jeden ze zapomenutých mužů si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.


Pavel VANĚK: Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951–1955

Obálka publikace Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951–1955 - ilustrační foto Kniha Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951–1955 se zabývá Pohraniční stáží jako jednou ze součástí bezpečnostních složek Československa po únoru 1948, systémem ochrany hranic s Německou spolkovou republikou a Rakouskem v první polovině 50. let a pokusy o jejich přechod. Téma je zpracováno na příkladu dvou jednotek – 5. chebské pohraniční brigády, která hlídala část hranic s Německou spolkovou republikou, a 4. znojemské pohraniční brigády, jež střežila část hranic s Rakouskem – a snaží se zdůraznit podobné a naopak rozdílné prvky v systému ochrany hranic obou brigád. Kniha popisuje vývoj ochrany státní hranice od února 1948 do roku 1950 a podrobně se zabývá systémem instalovaným začátkem roku 1951, který s určitými úpravami sloužil až do pádu režimu v roce 1989. Charakterizuje vývoj struktury a organizace výše zmíněných brigád, jednotlivá nařízení, která ministerstvo vnitra postupně vydávalo a jež vážně omezovala život obyvatel hraničních pásem, a přijatá ženijnětechnická opatření. Poslední část se věnuje pokusům o překročení státní hranice včetně charakteristik zadržených, jejich věku, profese nebo důvodů, které je k pokusu o útěk přiměly.

ÚSTR, Praha 2008, 1. vydání, 165 x 240 mm, 216 stran, ISBN 978-80-87211-08-3

Knihu Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951–1955 si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ohlasy v médiích:
Grenzschutz in der fünfzigen Jahren (Landeszeitung, 11. 8. 2009)


Milan BÁRTA, Lukáš CVRČEK, Patrik KOŠICKÝ, Vítězslav SOMMER: Oběti okupace. Československo, 21. srpen – 31. prosinec 1968

Obálka publikace Oběti okupace, Československo, 21. srpen – 31. prosinec 1968 - ilustrační foto
Obálka publikace Victims of the Occupation - ilustrační foto
V průběhu invaze pěti států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 způsobili vojáci okupačních armád velké ztráty na životech, zdraví a majetku československých obyvatel. Normalizační komunistický režim nepřipouštěl připomínání památky obětí ani žádný výzkum na toto téma. Pokusy o vyčíslení lidských a materiálních ztrát proto mohly začít až po roce 1989.

Tato publikace, vzniklá v rámci výzkumného projektu Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřeného na události roku 1968, přináší dosud nepublikovaná fakta o okolnostech úmrtí československých občanů způsobených příslušníky vojsk Varšavské smlouvy na území Československa od 21. srpna do konce roku 1968. Text je zpracován na základě využití co možná nejširšího spektra dostupných materiálů. Autoři kromě archiválií a dobové publicistiky pracovali také se vzpomínkami pamětníků, zejména pozůstalých po obětech. Text je doplněn velkým množstvím především méně známých fotografií pocházejících z veřejných archivů i soukromých sbírek.

Při výzkumu narazili autoři na celou řadu běžně tradovaných nepřesností a omylů, které pronikly i do odborných publikací vyšlých v předchozích letech. Především byl nově přezkoumán počet obětí usmrcených v roce 1968 a doplněn o další osoby. K dosavadním 94 obětem tak přibylo dalších 14 jmen. Jedná se především o lidi, kteří byli těžce zraněni při dopravních nehodách a svým zraněním podlehli až později v nemocnici. Ve statistikách Veřejné bezpečnosti a prokuratury, z nichž se dosud výhradně vycházelo, však nadále figurovali pouze jako těžce zranění.

Kromě toho se autorům podařilo získat úplně nová fakta k řadě případů usmrcení československých občanů a po čtyřiceti letech odstranit některé dosud přetrvávající nejasnosti nebo omyly. Čtenáři se mimo jiné mohou seznámit s novými informacemi o událostech u pražského rozhlasu, nebo o mladém muži, střeleném do hlavy sovětskými vojáky před budovou ÚV KSČ, jenž byl dosud považován za první pražskou oběť okupace.

Publikace je složena ze dvou základních částí. Úvodní studie stručně nastiňují politické a vojenské aspekty invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Zachycují také následující události, které vyvrcholily podpisem „Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky“. Dále je popsána trestná činnost příslušníků okupačních vojsk, způsoby jejího šetření ze strany čs. orgánů, snahy o zjištění a potrestání konkrétních pachatelů a odškodnění obětí.

Druhý oddíl je věnován konkrétním případům usmrcení osob a okupaci jednotlivých měst nebo regionů, v nichž v souvislosti s okupací zahynuli českoslovenští občané. Text je rozdělen podle tehdejšího krajského členění Československa. Doplňují ho krátké medailony jednotlivých obětí. V případech, kdy se autorům podařilo získat vzpomínky pozůstalých, byly zpracovány rozsáhlejší medailony zachycující kromě základních biografických údajů obětí také informace o jejich osobním životě a dopadech jejich úmrtí na jejich blízké, které v archivních materiálech úřední povahy zpravidla nelze nalézt.

ÚSTR, Praha 2008, 1. vydání, 192 stran, ISBN: 978-80-87211-01-4

Knihu Oběti okupace si můžete zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.

Kniha vyšla i v anglické verzi s názvem Victims of the Occupation, můžete si ji zakoupit prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz a v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů.
ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, 192 stran, ISBN 978-80-87211-12-0

Ohlasy v médiích:Tomáš BURSÍK: Osud odbojové organizace Černý lev 777

Obálka publikace Osud odbojové organizace Černý lev 777 - ilustrační foto Problematika třetího odboje je dnes velmi diskutované téma v odborné i laické veřejnosti. Kniha Osud odbojové organizace Černý lev 777 historika Tomáše Bursíka nabízí pohled na dosud ne příliš známou protikomunistickou odbojovou organizaci, působící na Sedlčansku, která se rozhodla na teror komunistického režimu odpovědět se zbraní v ruce. Její tři nejdůležitější členové byli následně odsouzeni k trestu smrti a popraveni. Publikace se nezabývá pouze samotnou odbojovou aktivitou organizace Černý lev 777, ale sleduje osudy hlavních hrdinů a jejich nejbližších i v době, která následovala po jejich odsouzení. Na konkrétním příkladu je zde ukázána i často strastiplná snaha rodinných příslušníků o úplnou soudní rehabilitaci v devadesátých letech.