PhDr. Jaroslav Rokoský Ph.D. (* 1969)

PhDr. Jaroslav Rokoský Ph.D.Odborné zaměření – Historik

 • Československé dějiny 20. století
 • Dějiny agrární strany
 • Orální historie

 

Kontakt

Profesní curriculum

 • 1984–1988 Gymnázium Mladá Boleslav
 • 1988–1993 studium na Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem, obor: český jazyk a literatura - dějepis
 • 1995–2007 odborný asistent na katedře historie Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem
 • externí doktorandské studium na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor: historické vědy – české dějiny, téma disertační práce: Rudolf Beran a jeho doba (2004)
 • 2007–2008 odborný asistent na katedře historie Filozofické fakulty UJEP Ústí nad Labem
 • 2008– Ústav pro studium totalitních režimů

Výzkumné projekty

Grantové projekty:

 • 1999 – „Historický klub – netradiční metody k výuce dějepisu“ – řešitel, projekt FRVŠ
 • 2001 – „Agrární politické hnutí v ČSR 1938-1948“ – řešitel, projekt FRVŠ
 • 2002 – „Němci, Židé a Romové v dějinách ČSR ve výuce dějepisu na základních školách“ – řešitel, projekt FRVŠ
 • 2004 – „Multimediální učební text - Agrární strana v českých dějinách – pro historický seminář na PF“ – řešitel, projekt FRVŠ
 • 2006 – „Československo, paměť, osudy.“ - řešitel, projekt FRVŠ
 • 2007 – „Československo, paměť, osudy II.“ - řešitel, projekt FRVŠ
 • 2008 – „Československo, paměť, osudy III. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD).“ – řešitel, projekt FRVŠ
 • 2008 – „Události roku 1968 (1969) na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem“ – řešitel, grant města Ústí nad Labem
 • 2009 – „Dvacet let od pádu komunismu / Sametová revoluce v Ústí nad Labem“ – řešitel, grant města Ústí nad Labem
 • 2010 – „Československo, paměť, osudy IV. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD).“ – řešitel, projekt FRVŠ

Publikační činnost:

Obálka - Střední Evropa 10/1994, č. 41 Obálka - Střední Evropa 13/1997, č. 71 Obálka - Střední Evropa 13/1997, č. 72-73
Obálka - Střední Evropa 14/1998, č. 82 Obálka - Střední Evropa 14/1998, č. 83 Obálka - Česká společnost a první světová válka
Obálka - Současný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území Obálka - Československo 1918−1938. Osudy demokracie ve střední Evropě 1 Obálka - Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám, VI.
Obálka - Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám, VII. Obálka - Zemědělství na rozcestí 1945 – 1948 Obálka - Obálka - Sborník referátů z konference Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999
Obálka - Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století Obálka - Obálka - Regiony a první světová válka Obálka - Tisk, jeho místo a role v dějinách a současnosti politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1860-2000
Obálka - Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm) Obálka - K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách Obálka - Česko-slovenská historická ročenka
Obálka - Semper idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám Obálka - Žatec Obálka - Zemědělské školství, výzkum, osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století
Obálka - Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu Obálka - Politické procesy v Československu po roce 1945 a případ „Slánský“ Obálka - Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody
Obálka - Ruralismus, jeho kořeny a dědictví Obálka - Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách Obálka - Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století
Obálka - Posledné a prvé slobodné (?) voľby 1946, 1990 Obálka - Svět historie – historikův svět Obálka - Učebmice Dějepis 8
Obálka - DVD Československé osudy Obálka - Vysokoškoláci o totalitě Obálka - Vysokoškoláci o totalitě
Obálka - Sametová revoluce v Ústí nad Labem Obálka - Regionální zvláštnosti agrární strany v období první Československé republiky Obálka - Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861-2011
Obálka - Solitér. Pocta historikovi Václav Veberovi Obálka - 1948: České křižovatky evropských dějin Obálka - Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám
Obálka - Jan Malypetr – paměti a projevy Obálka - Od svobody k nesvobodě 1945-1956 Obálka - Rudolf Beran a jeho doba
Obálka - Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka Obálka - Paměť a dějiny 1/2011 Obálka - Třetí odboj
Obálka - Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace Obálka - „Bílá místa“ v dějinách Československé strany lidové Obálka - Securitas imperii 16 (01/2010).
Obálka - Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. Ministři a jejich náměstci Obálka - Masarykův sborník XIV. 2006-2008 Obálka - Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě
Obálka - Paměť a dějiny 3/2009 Obálka - Paměť a dějiny 1/2009 Obálka - Slaný a Slánsko ve 20. století
Obálka - Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami Obálka - Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti Obálka - Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století
 • ROKOSKÝ, J.: Antonín Švehla za první světové války. In: Střední Evropa 10/1994, č. 41, s. 66-80. (ISSN 0862-091-X)
 • ROKOSKÝ, J.: Josef Černý: agrárník, ministr vnitra (I. část ). In: Střední Evropa 13/1997, č. 71, s. 66-78. (ISSN 0862-091-X)
 • ROKOSKÝ, J.: Josef Černý: okupace, kolaborace, exil (II. část). In: Střední Evropa 13/1997, č. 72-73, s. 152-164. (ISSN 0862-091-X)
 • ROKOSKÝ, J.: Jan Malypetr: prvorepublikový premiér a Národní soud v roce 1947 (I. část). In: Střední Evropa 14/1998, č. 82, s. 93-108. (ISSN 0862-091-X)
 • ROKOSKÝ, J.: Jan Malypetr: prvorepublikový premiér a Národní soud v roce 1947 (II. část). In: Střední Evropa 14/1998, č. 83, s. 91-106. (ISSN 0862-091-X)
 • ROKOSKÝ, J.: Česká strana agrární na počátku první světové války, In: Česká společnost a první světová válka, České Budějovice 1999, s. 108-114. (ISBN 80-86260-01-1)
 • ROKOSKÝ, J.: Agrární strana v historiografické reflexi, In: Současný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území, Rosice-Olomouc 1999, s. 80-88. (ISBN 80-86200-18-3)
 • ROKOSKÝ, J.: Antonín Švehla a agrární strana ve vývoji první ČSR., In: Československo 1918−1938. Osudy demokracie ve střední Evropě 1, Praha 1999, s. 233-244. (ISBN 80-85268-99-X)
 • ROKOSKÝ, J.: Antonín Švehla v prvních letech Československé republiky (I. část). Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám, VI. (XXII.)/1999, č. 5-6, s. 7-14.
 • ROKOSKÝ, J.: Antonín Švehla v prvních letech Československé republiky (II. část). Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám, VII. (XXIII)/2000, č. 1-2, s. 11-18.
 • ROKOSKÝ, J.: Zákaz agrární strany a pokusy o její obnovení v letech 1945 – 1948. In: Zemědělství na rozcestí 1945 – 1948, Uherské Hradiště 1999, s. 77-89. (ISBN 80-86185-03-6)
 • ROKOSKÝ, J.: František Udržal, sedlák ve službách státu. In: Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999, Olomouc 2000, s. 243-262. (ISBN 80-900965-9-X)
 • ROKOSKÝ, J.: Formování Mezinárodního agrárního bureau ve dvacátých letech 20. století. In: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století, Uherské Hradiště 2000, s. 83-99. (ISBN 80-86185-11-7)
 • ROKOSKÝ, J.: Josef Dürich – vítěz, který prohrál. In: Regiony a první světová válka, České Budějovice 2001, s. 74-83. (ISBN 80-86260-12-7)
 • ROKOSKÝ, J.: K dějinám NOVINY, tiskařského a vydavatelského družstva. (Příspěvek k vývoji agrárního tisku). In: Tisk, jeho místo a role v dějinách a současnosti politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1860-2000, Olomouc 2001, s. 17-33. (ISBN 978-80-900965-5-4)
 • ROKOSKÝ, J.: Antonín Švehla a 28. říjen 1918., In: Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm). Votobia, Praha 2001, s. 44-50. (ISBN 80-7220-100-X)
 • ROKOSKÝ, J.: Antonín Švehla, státník ve službách demokracie. In: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. Karolinum, Praha 2001, s.73-88. (ISBN 80-246-0197-6)
 • ROKOSKÝ, J.: Německý faktor v česko-slovenských vztazích 1918-1938 (menšinová a většinová společnost). Česko-slovenská historická ročenka, Brno 2002, s. 103-110. (ISBN 80-210-3021-6)
 • ROKOSKÝ, J.: Agrární strana v první fázi Druhé republiky (říjen-listopad 1938). In: Semper idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám, Ústí nad Labem 2003, s. 102-121. (ISBN 80-7044-477-0)
 • ROKOSKÝ, J.: Žatec od vzniku republiky do konce 2. světové války 1918-1945. In: Žatec. Lidové noviny, Praha 2004, s. 330-340 a 348-364. (ISBN 80-7106-443-2)
 • ROKOSKÝ, J.: „…aby pro život, jako příští hospodář, co možno nejvíce získal.“Břetislav Beran, student vyšší hospodářské školy v Klatovech, In: Zemědělské školství, výzkum, osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Uherské Hradiště 2004, s. 351-361. (ISBN 80-86185-18-4)
 • ROKOSKÝ, J.: Agrární strana, In: Politické strany I. (1861-1938). Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu. Doplněk, Brno 2005, s. 413-441. (ISBN 80-7239-178-X)
 • ROKOSKÝ, J.: Poválečný proces s předsedou agrární strany Rudolfem Beranem. in: Politické procesy v Československu po roce 1945 a případ „Slánský“. Brno 2005, s. 115-129. (ISBN 80-7285-053-9)
 • ROKOSKÝ, J.: Agrárníci – političtí vězni Národní fronty. In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Praha 2005, s. 144-153. (ISBN 80-86712-32-X Národní archiv, 80-7285-000-8 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR).
 • ROKOSKÝ, J.: Agrární strana, ruralisté a tichá hrdinství. In: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Semily 2005, s. 219-228. (ISBN 80-86254-12-7)
 • ROKOSKÝ, J.: Epocha komunistického Československa – aktuální téma výuky dějepisu. In: Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem 2006, s. 135-140. (ISBN 80-7044-771-0)
 • ROKOSKÝ, J.: Národohospodář Ferdinand Klindera v proměnách české společnosti. In: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Uherské Hradiště 2006, s. 97-105. (ISBN 80-86185-38-9-55-9)
 • ROKOSKÝ, J.: Koho volit? „Zrádní agrárníci“ a parlamentní volby 1946. In: Posledné a prvé slobodné (?) voľby 1946, 1990, Bratislava 2006, s. 69-88. (ISBN 80-969296-5-8)
 • ROKOSKÝ, J.: Kdo po Švehlovi? Tichý zápas o nástupnictví v agrární straně. In: Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 317-336. (ISBN 978-80-7372-214-2)
 • ROKOSKÝ, J.: „Nebyli jsme zrádci ani zbabělci.“ Představitelé agrární strany v politické kultuře třetí republiky, in: Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Praha 2008, s. 340-363. (ISBN 978-80-7363-172-7 Dokořán, ISBN 987-80-7308-229-1 FF UK)
 • ROKOSKÝ, J.: Svobodný sedlák na svobodné půdě. Osud agrární strany v Československu po druhé světové válce, in: Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. Praha 2008, s. 91-108. (ISBN 978-80-7363-226-7 Dokořán, ISBN 987-80-213-1799-4 ČZU)
 • ROKOSKÝ, J.: Jižní Čechy – bašta agrární strany v první Československé republice, in: Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami. Uherské Hradiště 2008, s. 97-106.
 • ROKOSKÝ, J.: „Kdo vlasti sloužíš, vděku nečekej.“Jan Malypetr – premiér první Československé republiky, in: Slaný a Slánsko ve 20. století. Slaný 2008, s. 32-46. ISBN 978-80-254-3756-8
 • ROKOSKÝ, J.: „Rudolfe, hlavu vzhůru…“ Osudný 15. březen 1939 a premiér Rudolf Beran. In: Paměť a dějiny, č. 1, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009, s. 11-20. (ISSN 1802-8241)
 • ROKOSKÝ, J.: Případ Zdeněk Boček a spol. Studenti práv Univerzity Karlovy proti totalitě. In: Paměť a dějiny, č. 3, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009, s.108-123. (ISSN 1802-8241)
 • ROKOSKÝ, J.: Život je ztrátový. Příběh Dory Peškové, která přežila Osvětim. In: Paměť a dějiny, č. 3, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009, s.83-89. (ISSN 1802-8241)
 • ROKOSKÝ, J.: Tomáš G. Masaryk a Antonín Švehla: přátelství a spory gentlemanů. In: Masarykův sborník XIV. 2006-2008, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2009, s. 71-108. (ISSN 1801-6286, ISBN 80-86495-55-2, ISBN 80-86142-34-0)
 • ROKOSKÝ, J.: Jen drobet odvahy. In: Sametová revoluce v Ústí nad Labem. Svědectví studentů po dvaceti letech. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem 2009, s. 82-89. (ISBN 978-80-7414-170-6)
 • ROKOSKÝ, J.: Skupina „ILA“. Příslušníci lidové strany v odboji proti komunistickému režimu. In: „Bílá místa“ v dějinách Československé strany lidové. Olomouc 2009, s. 182-195. (ISBN 978-80-86760-31-5)
 • Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948-1989. Ministři a jejich náměstci. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2009, s. 79, 126-128. (ISBN 978-80-87211-25-0)
 • ROKOSKÝ, J.: Bratři František a Josef Bogatajovi. Protikomunistický odboj na jižní Moravě. In: Securitas imperii 16 (01/2010). Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2010, s. 88-134. (ISSN 1804-1612)
 • ROKOSKÝ, J.: Selské jízdy v éře první republiky. In: Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Uherské Hradiště 2010, s. 197-204. (ISBN 978-80-86185-90-3).
 • ROKOSKÝ, J.: „Nová Evropa“. Záměry, realita a konstrukt odbojové skupiny. In: III. odboj. Mezinárodní konference věnována památce dr. Milady Horákové. Metropolitní univerzita, Praha 2010, s. 138-151. (ISBN 978-80-7380-306-3, ISBN 978-80-87211-44-1, ISBN 978-80-86855-67-7)
 • ROKOSKÝ, J.: Odboj za časů hanebnosti. Protikomunistická skupina Štěpán Gavenda, Miloš Zemánek a spol. In: Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2010, s. 233-238. (ISBN 978-80-87211-42-7)
 • ROKOSKÝ, J.: Novinář a odbojář Rostislav Korčák v proměnách české společnosti. In: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Karolinum, Praha 2011, s. 143-153. ISBN 978-80-246-1925-5
 • ROKOSKÝ, J.: Spřádání pavučiny – skupina Jaroslava Rulce ve třetím odboji. In: Od svobody k nesvobodě 1945-1956. Vojenský historický ústav, Praha2011, s. 115-125. (ISBN 978-80-7278-571-1)
 • ROKOSKÝ, J.: Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany. Vyšehrad, Praha 2011, 912 s. (ISBN 978-80-7429-067-1)
 • ROKOSKÝ, J.: Amnestie 1960. In: Paměť a dějiny, č. 1, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2011, s. 36-54. (ISSN 1802-8241)
 • ROKOSKÝ, J.: Ve službách masarykovského Československa. In: Jan Malypetr – paměti a projevy. Národní archiv, Praha 2011, s. 4-12. (ISBN 978-80-86712-96-3)
 • ROKOSKÝ, J.: Agrárníci, Národní fronta a únor 1948. In: Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2011, s. 49-54. (ISBN 978-80-7285-108-9)
 • ROKOSKÝ, J.: Antonín Švehla mladší. Být synem ministerského předsedy. In: Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. Nakladatelství Lidové noviny, FFUK, Praha 2012, s. 494-512. (ISBN978-80-7422-172-9, ISBN978-80-7422-172-9)
 • ROKOSKÝ, J.: Muž činu. Případ sociálního demokrata Václava Smrže. In: Solitér. Pocta historikovi Václav Veberovi. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2012, s. 141-155. (ISBN 978-80-87211-69-4)
 • ROKOSKÝ, J.: Naděje, iluze, zklamání. Agrární strana na Podkarpatské Rusi.In: Regionální zvláštnosti agrární strany v období první Československé republiky. Uherské Hradiště 2012, s. 35-45. (ISBN 978-80-87671-01-6).
 • ROKOSKÝ, J.: Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861-2011. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, s. 88-91, 131-134, 375-378, 501-505. ISBN 978-80-7126-190-3
 • ROKOSKÝ, J.: Předlice ve světle velkých dějin. In: Univerzita Předlice (Michal Koleček ed.), Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2012, s. 19-23. (ISBN 978-80-7414-543-8)
 • ROKOSKÝ, J.: Abychom nebyli jen stíny. Příběh politického vězně Sergeje Solovjeva. In: Paměť a dějiny, č. 3, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013, s. 65-72. (ISSN 1802-8241)
 • ROKOSKÝ, J.: Mezi hrdostí a zoufalstvím. Odpor proti násilné kolektivizaci. In: Kolektivizace v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013, s. 181-203. (ISBN 978-80-87211-96-0)
 • ROKOSKÝ, J.: Amnestie nepoddajného vězně Gustáva Husáka. In: Gustáv Husák. Moc politiky. Politik moci. Veda, vydavatelstvo Slovenskej akademie vied, Bratislava 2013, s. 499-512. ISBN 970-80-224-1312-1.
 • ROKOSKÝ, J.: Amnestie 1953. In: Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum České Budějovice. Praha 2014, s. 115-125. ISBN 978-80-87211-98-4, ISBN 978-80-87311-38-7
 • ROKOSKÝ, J.: „Válovky“ – duše dvojčat. In: Paměť a dějiny, č. 3, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, s. 118-124. (ISSN 1802-8241)
 • ROKOSKÝ, J.: Oldřich Suchý, agrární strana a totalitní režimy. In: Dvakrát otrokem. Paměti agrárníky Oldřicha Suchého (Jaroslav Rokoský ed.), Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014, s. 387-498. (ISBN 978-80-87912-20-1)
 • ROKOSKÝ, J.: Osudy politických vězňů Klatovska v komunistických kriminálech. In: Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku, Klatovy 2014, s. 39-68. (ISBN 978-80-906037-0-7)
 • ROKOSKÝ, J.: Amnestie 1955. In: Československo v letech 1954-1962, Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha 2015, s. 529-537. (ISBN 978-80-87912-24-9), (ISBN 978-80-87311-57-8)
 • ROKOSKÝ, J.: Perzekuce: padesátá léta v Teplicích. In: Teplice. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015, s. 310-313. (ISBN 978-80-7422-339-6)
 • ROKOSKÝ, J.: Ve stínu šibenice. Případ sovětského občana Timofeje Simulenka. In: Paměť a dějiny, č. 2, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2015, s. 77-88. (ISSN 1802-8241)
 • ROKOSKÝ, J.: „Když nedostanu provaz, mám vyhráno.“ Případ Josefa Chalupy, strážmistra SNB. In: Paměť a dějiny, č. 3, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2015, s. 103-114. (ISSN 1802-8241)
 • ROKOSKÝ, J.: Emigrace sportovců v období komunistického režimu 1948-1989. In: Sport v komunistickém Československu 1945-1989 (Jan Kalous, František Kolář (eds.)), Ústav pro studium totalitních režimů, Český olympijský výbor, Praha 2015, s. 106-162. (ISBN 978-80-87912-38-6)
 • ROKOSKÝ, J.: Sedlák je své půdy přítel jediný. Jan Broj – jeden český osud. In: Paměť a dějiny, č. 1, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2016, s. 60-69. (ISSN 1802-8241)
 • ROKOSKÝ, J.: Zrádci nebo zrazení? Agrárníci ve vězeních v poválečném Československu. In: RYCHLÍK, J. – HOLEČEK, L. – PEHR, M. (eds.): Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století. Masarykův ústav AV ČR a CEVRO Institut, o.p.s., Praha 2015, s. 134-146. (ISBN 978-80-87782-50-7)
 • ROKOSKÝ, J.: Z vězení na svobodu? Návrat politických vězňů do Ústeckého kraje na amnestii 1960, In: VESELÝ, M. – ROKOSKÝ, J. (eds.): Paměť a místo. Proměny společnosti ve 30. a 60. letech 20. století. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a nakladatelství Doplněk, Ústí nad Labem – Brno 2015, s. 427-494. (ISBN 978-80-7414-765-4, ISBN 80-7239-327-5)

Výstavy: katalogy

 • 2014 – Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti. Katalog výstavy, Praha 2014, s. 20-23, 40-41. ((ISBN 978-80-87912-01-0)

Editor

 • Sametová revoluce v Ústí nad Labem. Svědectví studentů po dvaceti letech. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem 2009. (ISBN 978-80-7414-170-6)
 • Vysokoškoláci o totalitě. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2010. (ISBN 978-80-87211-35-9).
 • Vysokoškoláci o totalitě. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2012. (ISBN 978-80-87211-61-8)
 • ROKOSKÝ, J. - SVOBODA, L. (eds.): Kolektivizace v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013. (ISBN 978-80-87211-96-0)
 • ROKOSKÝ, J. (ed.): Dvakrát otrokem. Paměti agrárníka Oldřicha Suchého. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2014. (ISBN 978-80-87912-20-1)
 • VESELÝ, M. – ROKOSKÝ, J. (eds.): Paměť a místo. Proměny společnosti ve 30. a 60. letech 20. století. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a nakladatelství Doplněk, Ústí nad Labem – Brno 2015. (ISBN 978-80-7414-765-4, ISBN 80-7239-327-5)

Učebnice

 • ROKOSKÝ, J.: Dějepis 8, Plzeň 2010, (nakl. Fraus) ISBN 978-80-7238-561-4

DVD - video

 • ROKOSKÝ, J.: Československé osudy. Ústí nad Labem 2006 (cca 112 min.)

Ocenění

 • Cena Antonína Švehly za rok 20012 – Nadační fond KAN na návrh Společnosti Antonína Švehly