Dokumentační projekty

A) Dokumentační projekty věnované obětem totalitních režimů

1) Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989

Koordinátor:

Cílem projektu bude zpracování životopisů všech cca 245 popravených z politických důvodů. V elektronické podobě budou shromážděny i vybrané podklady a fotografie.

Výsledkem budou stručné životopisy publikované na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů, případně v podobě samostatné publikace, doplněné fotografiemi, rešeršemi literatury a pramenů. Elektronicky zpracované dokumenty a fotografie budou využitelné i při přípravě publikací a výstav.

2) Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948−1989

Koordinátor:

Cílem projektu bude zpracování stručných informací k jednotlivým případům úmrtí na státní hranici. Informace budou obsahovat podstatná fakta o události, včetně místa, času, příčiny úmrtí, pachatelů, dále fotografie a rešerši pramenů.

Výsledkem budou stručné informace publikované na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů, případně v podobě samostatné publikace, doplněné fotografiemi, mapkami a rešeršemi pramenů.

3) Dokumentace popravených Čechoslováků za druhé světové války v Berlíně-Plötzensee

Koordinátoři:

Cílem projektu bude vytvořit jmenný seznam popravených doplněný stručnými portréty, fotografiemi a rešeršemi literatury a pramenů.

Výstupem projektu budou webová prezentace, samostatná publikace a tištěné výstupy v periodikách Ústavu pro studium totalitních režimů.

4) Dokumentace zemřelých ve vězeňských zařízeních 1948−1989

Koordinátor:

Cílem projektu bude zpracování stručných informací k jednotlivým případům úmrtí ve vězeňských zařízeních. Informace budou obsahovat (pokud se dochovala archivní dokumentace) podstatná fakta o události, včetně místa, času, příčiny úmrtí, pachatelů, dále fotografie a rešerši pramenů.

Výstupem projektu budou statisticky zpracované informace (příčiny úmrtí, úmrtí za rok...), stručné informace publikované na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů, případně tištěné výstupy v odborných periodikách o zemřelých politických vězních doplněné fotografiemi a rešeršemi pramenů a literatury.

B) Struktury moci

1) Dokumentace personálního obsazení struktur StB

Koordinátoři: Mgr. Petr Mallota a Mgr. Václav Ruml

Cílem projektu je zpracování personálního obsazení struktur Státní bezpečnosti se jmenným obsazením a určením konkrétní osobní zodpovědnosti jednotlivých kádrových příslušníků v jednotlivých případech a akcích. Prvním krokem je zpracování organizační struktury, personálního obsazení a činnosti Správy vyšetřování StB a jejích předchůdců.

Výstupy projektu budou prezentovány na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů. Sloužit mají také pro badatelské a úřední účely: objasňování případů a vyřizování konkrétních dotazů veřejnosti a médií.

2) Aparát Komunistické strany Československa

Koordinátoři: Mgr. Vítězslav Sommer a PhDr. Rudolf Vévoda

V rámci projektu se zpracovává personální obsazení struktur Komunistické strany Československa od ústředí, přes krajský a okresní aparát KSČ až na místní úroveň. Dlouhodobým cílem je zveřejnění organizačních struktur a personálního obsazení Ústředního výboru a nižšího aparátu KSČ z období 1948−1989. Současně jsou dokumentovány konkrétní trestné činy a zločiny spáchané osobami z aparátu KSČ.

Výstupy projektu budou webová prezentace, studie v periodikách Ústavu pro studium totalitních režimů a výstavní projekt.

3) Představitelé ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti)

Koordinátoři: Mgr. Martin Tichý a Mgr. Milan Bárta

Odbor zkoumání totalitních režimů se kromě Státní bezpečnosti věnuje také dalším složkám ministerstva vnitra. Dokumentuje proměny jejich organizačních struktur, personální obsazení v letech 1948−1989 a zločiny, kterých bezpečnostní aparát dopustil. Nedílnou součástí je rešerše archivních dokumentů a literatury.

Výstupy projektu budou pravidelně doplňovaná webová prezentace dokumentů vypovídající o činnosti bezpečnostních složek a výstupy v periodikách ÚSTR.

Historie českého undergroundu

Koordinátor: Bc. František Stárek

Projekt si klade za cíl co nejpodrobněji zdokumentovat českou undergroundovou kulturu 70. a 80. let, tak jak je pojednána dále, především jako jev kulturně-historický, ale též sociologický, politický, případně psychologický, jenž měl své předchůdce, příčiny, inspirační zdroje a v modifikovaných podobách existoval též v jiných zemích.

Při tištěných, případně elektronických „výstupech“, tj. publikacích budou tyto prameny důsledně konfrontovány s dobovými dokumenty, ať již samizdatovými či oficiálními, a rovněž se svědectvími pamětníků. Podstatnou součástí práce bude též ediční příprava těchto výstupů.