Členové Vědecké rady Ústavu


 

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Historička umění, profesorka dějin umění na VŠUP a FHS UK, Praha
Zabývá se uměním a kulturou středověku, metodologií dějin umění, muzeologií a vizuálními studiemi. Věnuje se vědeckovýzkumné a publikační činnosti, přednáší na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a v historickém modulu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, působí v centru Filozofické fakulty UK Collegium Europaeum. Je členkou redakčních rad několika odborných časopisů.Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Historik, profesor českých dějin na FF a KTF UK, Praha
Zabývá se dějepisectvím, teorií a metodologií historické vědy, spolupracoval na řadě učebnic dějepisu. Během své dráhy vysokoškolského pedagoga vychoval stovky učitelů dějepisu. Je také členem mnoha odborných komisí, grémií či redakčních rad odborných periodik a publikací (např. člen Společné česko-německé komise historiků, předseda české části česko-německé komise pro školní dějepis, člen redakční rady Masarykova sborníku).Prof. Detlef Brandes

Historik, profesor Univerzity Heinricha Heineho (Düsseldorf, SRN)
Specializuje se na dějiny střední a východní Evropy s důrazem na česko-německé vztahy ve 20. století, patří k předním světovým představitelům svého oboru. Napsal knihy Sudetští Němci v krizovém roce 1938, Cesta k vyhnání 1938–1945, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, Plány a rozhodnutí o „transferu“ Němců z Československa a z Polska, Exil v Londýně 1939 –1943 a další. Působil jako hostující profesor na Evropském univerzitním institutu ve Florencii, dále v USA na Kolumbijské univerzitě a na Stanfordově univerzitě a v Japonsku v centru slovanských a euroasijských studií v Sapporu. Zasloužil se o intenzivní spolupráci düsseldorfské Univerzity Heinricha Heineho s Karlovou univerzitou.Paulina Bren, Ph.D.

Historička a spisovatelka (New York, USA)
Zaměřuje se na moderní dějiny střední a východní Evropy, zejména v kulturních souvislostech, a na problematiku genderu a médií. Pro zahraniční čtenáře píše práce o životě v socialistickém Československu, jejichž překlady jsou dobře přijímány i v českém prostředí. Mj. je autorkou mezinárodně oceněné knihy Zelinář a jeho televize: Kultura za komunismu po Pražském jaru 1968. Prošla několika americkými univerzitami (New York University, Univ. of Washington – Seattle, Wesleyan University) a šest let působila jako odborná asistentka na katedře historie Vassar College.Doc. Peter Bugge, Ph.D.

Historik a bohemista, docent Aarhuské Univerzity v Dánsku
Zabývá se širokou paletou témat z českých a středoevropských dějin a kultury 19. a 20. století. Za článek The Making of a Slovak City: The Czechoslovak Renaming of Pressburg/Pozsony/Prešporok, 1918–19, publikovaný roku 2004 v Austrian History Yearbook, obdržel v roce 2006 Cenu Stanleyho Z. Pecha, kterou každý druhý rok uděluje mezinárodní Asociace československých studií (Czechoslovak Studies Association) se sídlem v USA. Je také překladatelem děl Václava Havla do dánštiny.Prof. PhDr. Cathleen M. Giustino, Ph.D.

Historička a germanistka, docentka University Auburn (Alabama, USA)
Přednáší novodobé dějiny Německa a východní Evropy, zabývá se také historií architektury a dějinami kulturní politiky. V jedné ze svých knih zkoumá, jak se lidé bránili působení autoritativních režimů v socialistických zemích (Socialist Escapes: Breaks from Ideology and Everyday Routine in Eastern Europe, 1945–1989). Kulturní politice se věnovala na příkladu Prahy na přelomu 19. a 20. století (mj. v práci Kultura a moc na konci 19. století: Boj o zachování starobylého rázu Prahy). Zaměřila se také na zánik Židovského města pražského v souvislosti s etnickou politikou. Publikuje v angličtině, němčině i češtině. Na své domovské univerzitě získala několik ocenění za vynikající pedagogickou činnost.Prof. Pavel Kolář

Historik, profesor Evropského univerzitního institutu ve Florencii
Specializuje se na komparativní dějiny 19. a 20. století v české i evropské perspektivě. V minulosti učil na českých univerzitách, později byl vědeckým pracovníkem Centra pro soudobé dějiny v Postupimi. V současnosti patří k mezinárodně nejuznávanějším českým historikům. Je autorem nebo spoluautorem velkého množství publikací či odborných článků, ve kterých důležité místo zaujímají principy fungování autoritativního režimu, zkoumané na příkladu novodobých československých dějin. Je zapojen do řady mezinárodních projektů a vystupuje na desítkách mezinárodních konferencí; mnohé i spoluorganizuje. Je členem Sdružení slovanských, východoevropských a euroasijských studií, Collegia Carolinum a Komise pro dějiny českých zemí a Sdružení historiků Německa.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Mediální historik, děkan Fakulty sociálních věd UK, Praha
Věnuje se výzkumu role médií v totalitní společnosti, specializuje se na dějiny českého tisku druhé poloviny 20. století, zejména pak na otázky řízení a kontroly tisku v období protektorátu a v období přelomu 60. a 70. let. Přednáší kurzy k moderním dějinám českých médií. Je spoluautorem čtyř knih a publikoval řadu odborných studií. Jako děkan vystupuje s úsilím o modernizaci fakulty.Prof. Mark Kramer

Historik a politolog, profesor Harvardovy univerzity (Massachusetts, USA)
Patří k předním světovým odborníkům na mezinárodní vztahy, tzv. studenou válku a bývalé komunistické režimy ve střední a východní Evropě. Na Harvardově univerzitě je ředitelem studijního programu věnovaného studené válce a pracovníkem Davisova centra pro ruská a euroasijská studia. Napsal řadu knih a článků na témata od historie přes sociální politiku až po otázky bezpečnosti. Působí také jako poradce amerických státních i mezinárodních institucí. Jeho studie Ideology and the Cold War získala cenu British International Studies Association za nejlepší článek v oblasti mezinárodních vztahů publikovaný v roce 1999. Byl členem první Vědecké rady ÚSTR (2008–2013).Prof. Libora Oates-Indruchová, Ph.D.

Kulturoložka, literární vědkyně, anglistka, profesorka sociologie genderu na Univerzitě Graz
Zabývá se zejména problematikou genderu v období socialismu a postsocialismu, cenzurou v bývalém Východním bloku a narativním výzkumem. Postgraduálně vystudovala na univerzitě v Lancasteru a habilitovala na Szegedské univerzitě. Je autorkou knihy Discourses of Gender in Pre- and Post-1989 Czech Republic, editorkou dvou antologií angloamerického feministického myšlení a spolueditorkou The Politics of Gender Culture under State Socialism: an Expropriated Voice. Je referentkou pro sociální vědy vědecké rady Rakouského fondu pro rozvoj vědy (FWF).PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

Historik a politolog, pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, pedagog FF UK, Praha
Specializuje se především na problematiku novodobého českého politického myšlení a politického stranictví v Čechách, respektive v Československu, na český politický katolicismus a na historii třetí Československé republiky 1945–1948. Publikoval řadu studií v odborných časopisech a sbornících a je autorem nebo spoluautorem několika knih a monografií (např. Zápas o nové Československo 1939–1946). Je také členem několika odborných společností (např. České společnosti pro politické vědy, výboru Masarykovy společnosti, Společnosti Edvarda Beneše, Společnosti bratří Čapků) a členem redakčních rad časopisů Moderní dějiny (vydává Historický ústav AV ČR) a Pamäť národa (vydává Ústav pamäti národa Bratislava).

Mgr. Vojtěch Vlček

Historik a učitel, Ostrava
Jeho tématem je pronásledování katolické církve v našich novodobých dějinách (především v 50. a 60. letech 20. století). Je autorem knihy Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964 a dalších, např. Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel – rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989. Na výzkumu perzekuce řeholí a diecézních kněží v období komunistické totality dlouhodobě spolupracuje s Českou křesťanskou akademii v Praze. Spolupodílí se na projektu Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století a na projektu Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989). Vyučuje na gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce a externě na Ostravské univerzitě. Byl členem minulé Vědecké rady (2013–2014).