Citační norma

Text

 • citace kurzívou bez uvozovek
 • vynechávky označují tři tečky v hranatých závorkách, psáno normálním písmem (ne kurzivou)
 • poznámky autora v citovaném textu do kulatých závorek s poznámkou: pozn. aut., psáno normálním písmem
 • nekonvenční zkratky lze v citovaném textu rozepsat do hranatých závorek - příklad: J.N. vstoupil na radu pplk. B. do N[árodního] s[ouručenství]
 • nelogická či nesmyslná tvrzení v citaci je možno označit [sic]; lze vztáhnout též na pravopisné chyby či stylistické nepřesnosti, pokud chce autor ponechat vyjadřovací styl citovaného dokumentu
 • názvy tiskovin a uměleckých děl (knih, filmů atd.) kurzivou
 • krycí jména agentů či názvů akcí StB se nepíší verzálkami, ale normálním písmem v uvozovkách s velkým počátečním písmenem
 • při citování dokumentů z provenience StB psát krycí jména agentů a názvů akcí verzálkami (tedy jako pisatel)
 • v co nejmenší míře používat zkratky; při prvním výskytu v textu zkratku vypsat; při opakovaném používání lze zkratku ze stylistických důvodů rozepsat

Poznámky - odkazy na prameny

Monografie:

 • PŘÍJMENÍ, Jméno: Název knihy kurzivou. Vydavatel, místo vydání rok, č. stránky (až nahrazuje dlouhá pomlčka bez mezer)
  KAPLAN, Karel: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. ÚDV PČR, Praha 2002, s. 11–14
 • 2. výskyt: Další odkaz na stejnou knihu už neobsahuje vydavatele a místo a rok vydání. Vynechává se i podnázev, v případě dlouhatánského názvu lze zkrátit a doplnit třemi tečkami
  KAPLAN, Karel: StB o sobě, s. 15.
 • bezprostředně následující odkaz
  Tamtéž, s. 18.
 • bezprostředně následující odkaz na stejnou stranu pramene
  Tamtéž.
 • spoluautoři se oddělují dlouhou pomlčkou s mezerami
  BENEŠ, Arnošt – KNEDLÍK, Josef – LACINA, Jaroslav: Revoluční a bojové tradice II. správy SNB. IX. správa FMV, Praha 1983, s. 15.

Sborníky:

 • PŘÍJMENÍ, Jméno: Název stati obyčejně. In: má-li editora/y PŘÍJMENÍ, Jméno editora/ů (ed./eds.): Název sborníku kurzivou. Vydavatel, místo vydání rok, č. stránky (až nahrazuje dlouhá pomlčka bez mezer)
  • VLČEK, Eduard: Vývoj prokuratury v letech 1945–1990. In: MALÝ, Karel – SOUKUP, Ladislav (eds.): Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Karolinum, Praha 2004, s. 389, 390.
  • ŽÁČEK, Pavel: Hlavní správa kontrarozvědky v dokumentech (1988–89). In: Securitas Imperii, č. 2. ÚDV ZK, Praha 1994. s. 219.

Články:

 • časopisecké:
  PŘÍJMENÍ, Jméno: Název článku obyčejně. Název časopisu, rok vydání, číslo, č. stránky
  ŽÁČEK, Pavel: Causa Rudolf Hegenbart. Reflex, 1999, č. 45, s. 68
 • v denících:
  PŘÍJMENÍ, Jméno: Název článku obyčejně. Název novin, datum.
  BOUC, František: Krize zasáhla půlku Čechů. Lidové noviny, 16. 4. 2009.
 • Je-li článek podepsán pouze šifrou, uvádí se v závorce za název textu
  Noví ministři (šifra X. Y.)

Fondy:

 • Archiv kurzivou (dále jen zkratka archivu), f. atd.viz
  • Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Zvláštní vyšetřovací, arch. č. ZV–45 MV, Odůvodnění k odvolání do rozsudku Vyššího vojenského soudu, 20. 1. 1954, sp. zn. Pt 73/53.
  • Národní archiv (dále jen NA), f. Státní prokuratura, č. j. xxx, název
  • Státní okresní archiv Jindřichův Hradec (dále jen SOKa), f. Okresní národní výbor 1951-1954, karton 34, sign. 255, Vystěhování vesnických boháčů

Elektronická média:

 • Elektronicky publikované knihy:
  KURLAND, Philip B., and LERNER, Ralph, eds. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 1987. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
  (POKUD JE K DISPOZICI I TIŠTĚNÁ FORMA, UVÉST JE DLE NORMY PRO CITACI KNIH)
 • Články on-line:
  TANĚV, Pavel, Hannah Arendtová, Reflex, 43/ 2006 (26. 10. 2006), http://www.reflex.cz/Clanek25340.html
 • Webové stránky:
  Totalita.cz, Třetí odboj v Československu, http://www.totalita.cz/odb3/odb3.php (podle stavu ke dni 1. 10. 2009)

!!!KAŽDÝ ARCHIVNÍ FOND MÁ SVÉ JMÉNO, PŘÍP. ČÍSLO, JE TEDY TŘEBA HO V POZNÁMKOVÉM APARÁTU JMENOVAT!!! JMÉNO FONDU JE TŘEBA UVÉST S VELKÝM POČÁTEČNÍM PÍSMENEM!!!

DŮLEŽITÉ: POZNÁMKOVÝ APARÁT NENÍ ZPŮSOB, JAK NAPSAT ČLÁNEK V ČLÁNKU!!! MĚL BY MÍT POUZE NUTNÝ ROZSAH, ODKAZY NA PRAMENY A LITERATURU, PŘÍP. STRUČNOU POZNÁMKU VYSVĚTLUJÍCÍ KONKRÉTNÍ MÍSTO V TEXTU. ROZSÁHLEJŠÍ TEXTY, CITÁTY A DOPLŇKY JE MOŽNO UMÍSTIT DO ZVLÁŠTNÍHO, GRAFICKY ODLIŠNÉHO BOXU.

Autor nechť odevzdá pouze jednu verzi svého článku, pokud ovšem má k dispozici obrazový materiál, měl by a může do této verze vyznačit ideální umístění fotografií v textu. Ve zvláštním souboru nechť jsou přibaleny popisky pod fotografie, má-li je autor k dispozici.

Hotové dílo je třeba poslat na adresu jan.hanzlik@ustrcr.cz nebo na adresu Jan Hanzlík, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3.

OBRAZOVÝ MATERIÁL skenovat ideálně na 600dpi s minimálním objemem dat 500kb u malých fotografií a 1MB u fotografií zamýšlených minimálně na půlstranu